รายงานศาสตร์พระราชา รร.
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 ทักษิณกันทรารมย์ 18 13 72.22
2 กลางกันทรารมย์ 16 7 43.75
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 10 83.33
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 23 88.46
5 น้ำเกลี้ยง 25 19 76.00
6 พยุห์ 25 12 48.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๑ 19 15 78.95
9 วังหิน ๒ 14 8 57.14
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 5 45.45
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 9 52.94
13 เมืองศรีลำดวน 18 16 88.89
14 บูรพาโนนคูณ 14 12 85.71
15 ประจิมโนนคูณ 16 6 37.50
รวม 258 182 70.54