ระบบ SAR-SSK1 สพป.ศก.1
หน้าหลัก สพป.ศก.๑ จัดการระบบ กระดานข่าว


ข้อมูลการประเมินผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย รายมาตรฐาน 11 มาตรฐาน
<< แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้ >> | << วิธีคิดคะแนน >>

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) กลุ่มเมือง ๓ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
มาตรฐานปฐมวัยปรับปรุงพอใช้ ดีดีมากดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1    
มาตรฐานที่ 2    
มาตรฐานที่ 3    
มาตรฐานที่ 4    
มาตรฐานที่ 5    
มาตรฐานที่ 6    
มาตรฐานที่ 7    
มาตรฐานที่ 8    
มาตรฐานที่ 9    
มาตรฐานที่ 10    
มาตรฐานที่ 11    

1.ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงาน เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
2.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมาย
3.จุดที่ควรพัฒนา
4.แนวทางการพัฒนา

รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)
<< แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย 12 ตัวบ่งชี้ >> | << วิธีคิดคะแนน >>

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) กลุ่มเมือง ๓ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ตัวบ่งชี้ปฐมวัย ต้องปรับปรุงเร่งด่วนต้องปรับปรุง พอใช้ดีดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 12
รวม

1.ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงาน เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
2.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมาย
3.จุดที่ควรพัฒนา
4.แนวทางการพัฒนา

[ กลับรายการเดิม ]


จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681