แบบรายงานประเมินตนเองรายงานแล้ว รับรองแล้วยังไม่ส่ง
1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตรสถานศึกษา 109 (42%) 0 (0%) 151 (58%)