รายงานใช้น้ำประหยัด / ลดกระดาษงานสารบรรณ

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด รร.ส่งแล้ว ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 14 53.85
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 6 50.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 6 37.50
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 14 77.78
5 น้ำเกลี้ยง 25 17 68.00
6 พยุห์ 25 10 40.00
7 ยางชุมน้อย 16 4 25.00
8 วังหิน ๑ 19 6 31.58
9 วังหิน ๒ 14 7 50.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 7 63.64
11 เมืองศรีลำดวน 18 11 61.11
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 8 47.06
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 10 90.91
14 ประจิมโนนคูณ 16 13 81.25
15 บูรพาโนนคูณ 14 11 78.57
รวม 258 144 55.81