รหัสสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ เลขที่หนังสือ
ราชการ
รหัส OBEC
10 หลัก
รหัส SMIS
8 หลัก
ชื่อโรงเรียน กลุ่ม
โรงเรียน
1 ศธ 04138.251 1033530065 33010098 อนุบาลกันทรารมย์ กลางกันทรารมย์
2 ศธ 04138.255 1033530069 33010083 บ้านอีต้อม กลางกันทรารมย์
3 ศธ 04138.259 1033530073 33010103 บ้านโนนผึ้ง กลางกันทรารมย์
4 ศธ 04138.260 1033530074 33010104 บ้านหนองหวาย กลางกันทรารมย์
5 ศธ 04138.261 1033530075 33010105 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลางกันทรารมย์
6 ศธ 04138.262 1033530076 33010106 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) กลางกันทรารมย์
7 ศธ 04138.263 1033530077 33010107 บ้านหนองบัวไชยวาน กลางกันทรารมย์
8 ศธ 04138.264 1033530078 33010108 บ้านหนองโอง กลางกันทรารมย์
9 ศธ 04138.265 1033530079 33010145 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลางกันทรารมย์
10 ศธ 04138.266 1033530080 33010148 บ้านหนองถ่ม กลางกันทรารมย์
11 ศธ 04138.267 1033530081 33010149 บ้านหนองหัวช้าง กลางกันทรารมย์
12 ศธ 04138.268 1033530082 33010150 บ้านบกขี้ยาง กลางกันทรารมย์
13 ศธ 04138.269 1033530083 33010151 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กลางกันทรารมย์
14 ศธ 04138.270 1033530084 33010146 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลางกันทรารมย์
15 ศธ 04138.271 1033530085 33010147 บ้านทุ่งพาย กลางกันทรารมย์
16 ศธ 04138.276 1033530098 33010126 บ้านกล้วย กลางกันทรารมย์
17 ศธ 04138.244 1033530086 33010093 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณกันทรารมย์
18 ศธ 04138.243 1033530087 33010094 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณกันทรารมย์
19 ศธ 04138.242 1033530088 33010095 บ้านดู่ ทักษิณกันทรารมย์
20 ศธ 04138.247 1033530089 33010139 บ้านโพนทรายโนนเรือ ทักษิณกันทรารมย์
21 ศธ 04138.248 1033530090 33010140 บ้านสีถาน ทักษิณกันทรารมย์
22 ศธ 04138.249 1033530091 33010141 บ้านขามป้อม ทักษิณกันทรารมย์
23 ศธ 04138.246 1033530092 33010138 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณกันทรารมย์
24 ศธ 04138.239 1033530094 33010116 บ้านเกาะ ทักษิณกันทรารมย์
25 ศธ 04138.230 1033530101 33010087 บ้านจาน ทักษิณกันทรารมย์
26 ศธ 04138.250 1033530102 33010088 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) ทักษิณกันทรารมย์
27 ศธ 04138.232 1033530103 33010089 บ้านอาลัย ทักษิณกันทรารมย์
28 ศธ 04138.233 1033530104 33010090 บ้านบูรพา ทักษิณกันทรารมย์
29 ศธ 04138.234 1033530105 33010091 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณกันทรารมย์
30 ศธ 04138.236 1033530106 33010117 บ้านนาดี ทักษิณกันทรารมย์
31 ศธ 04138.238 1033530107 33010118 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณกันทรารมย์
32 ศธ 04138.231 1033530108 33010119 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณกันทรารมย์
33 ศธ 04138.240 1033530109 33010114 บ้านจิกกะลา ทักษิณกันทรารมย์
34 ศธ 04138.235 1033530111 33010092 บ้านผักบุ้ง ทักษิณกันทรารมย์
35 ศธ 04138.282 1033530705 33010209 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง
36 ศธ 04138.283 1033530706 33010203 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง
37 ศธ 04138.284 1033530707 33010210 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง
38 ศธ 04138.285 1033530708 33010211 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง
39 ศธ 04138.286 1033530709 33010204 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง
40 ศธ 04138.287 1033530710 33010195 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง
41 ศธ 04138.288 1033530711 33010196 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง
42 ศธ 04138.289 1033530712 33010197 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง
43 ศธ 04138.290 1033530713 33010198 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง
44 ศธ 04138.291 1033530714 33010194 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง
45 ศธ 04138.292 1033530715 33010205 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง
46 ศธ 04138.293 1033530716 33010187 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง
47 ศธ 04138.294 1033530717 33010201 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง
48 ศธ 04138.295 1033530718 33010188 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง
49 ศธ 04138.296 1033530719 33010202 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
50 ศธ 04138.297 1033530720 33010189 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง
51 ศธ 04138.306 1033530721 33010206 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง
52 ศธ 04138.298 1033530722 33010207 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง
53 ศธ 04138.299 1033530723 33010190 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง
54 ศธ 04138.300 1033530724 33010191 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง
55 ศธ 04138.301 1033530725 33010199 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง
56 ศธ 04138.302 1033530726 33010192 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง
57 ศธ 04138.303 1033530727 33010193 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง
58 ศธ 04138.304 1033530728 33010200 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง
59 ศธ 04138.305 1033530729 33010208 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง
60 ศธ 04138.165 1033530646 33010179 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาโนนคูณ
61 ศธ 04138.166 1033530647 33010180 บ้านก้อนเส้า บูรพาโนนคูณ
62 ศธ 04138.167 1033530648 33010175 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาโนนคูณ
63 ศธ 04138.168 1033530649 33010176 บ้านโคกสะอาด บูรพาโนนคูณ
64 ศธ 04138.169 1033530650 33010177 บ้านหนองหิน บูรพาโนนคูณ
65 ศธ 04138.170 1033530651 33010178 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาโนนคูณ
66 ศธ 04138.171 1033530652 33010173 บ้านหนองแวง บูรพาโนนคูณ
67 ศธ 04138.172 1033530653 33010174 บ้านโนนดู่ บูรพาโนนคูณ
68 ศธ 04138.175 1033530665 33010155 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาโนนคูณ
69 ศธ 04138.174 1033530666 33010156 บ้านโนนคูณ บูรพาโนนคูณ
70 ศธ 04138.176 1033530667 33010157 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาโนนคูณ
71 ศธ 04138.177 1033530668 33010158 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาโนนคูณ
72 ศธ 04138.180 1033530670 33010160 บ้านเท่อเล่อ บูรพาโนนคูณ
73 ศธ 04138.179 1033530671 33010161 บ้านร่องเก้า บูรพาโนนคูณ
74 ศธ 04138.183 1033530655 33010171 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมโนนคูณ
75 ศธ 04138.184 1033530656 33010181 บ้านหนองสนม ประจิมโนนคูณ
76 ศธ 04138.185 1033530657 33010169 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมโนนคูณ
77 ศธ 04138.186 1033530658 33010170 บ้านปลาข่อ ประจิมโนนคูณ
78 ศธ 04138.187 1033530659 33010168 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมโนนคูณ
79 ศธ 04138.188 1033530660 33010182 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมโนนคูณ
80 ศธ 04138.189 1033530661 33010183 บ้านหยอด ประจิมโนนคูณ
81 ศธ 04138.190 1033530662 33010184 บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมโนนคูณ
82 ศธ 04138.191 1033530663 33010185 บ้านหนองตลาด ประจิมโนนคูณ
83 ศธ 04138.192 1033530664 33010186 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมโนนคูณ
84 ศธ 04138.193 1033530672 33010162 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมโนนคูณ
85 ศธ 04138.194 1033530673 33010163 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมโนนคูณ
86 ศธ 04138.195 1033530674 33010164 บ้านโปร่ง ประจิมโนนคูณ
87 ศธ 04138.196 1033530675 33010165 บ้านหัวเหล่า ประจิมโนนคูณ
88 ศธ 04138.197 1033530676 33010166 บ้านโนนสว่าง ประจิมโนนคูณ
89 ศธ 04138.198 1033530677 33010167 บ้านโพนงาม ประจิมโนนคูณ
90 ศธ 04138.160 1033530826 33010245 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์
91 ศธ 04138.161 1033530827 33010246 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์
92 ศธ 04138.162 1033530828 33010247 บ้านกระถุน พยุห์
93 ศธ 04138.163 1033530829 33010248 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์
94 ศธ 04138.164 1033530830 33010249 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์
95 ศธ 04138.138 1033530831 33010250 บ้านโนนเพ็ก พยุห์
96 ศธ 04138.147 1033530832 33010270 บ้านหนองออ พยุห์
97 ศธ 04138.143 1033530833 33010251 บ้านสร้างหว้า พยุห์
98 ศธ 04138.142 1033530834 33010252 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) พยุห์
99 ศธ 04138.140 1033530835 33010253 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์
100 ศธ 04138.145 1033530836 33010269 บ้านหนองค้า พยุห์
101 ศธ 04138.139 1033530837 33010254 บ้านโคกเพ็ก พยุห์
102 ศธ 04138.155 1033530838 33010255 อนุบาลพยุห์ พยุห์
103 ศธ 04138.318 1033530839 33010256 บ้านคูเมือง พยุห์
104 ศธ 04138.157 1033530840 33010257 บ้านหนองรัง พยุห์
105 ศธ 04138.158 1033530841 33010258 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์
106 ศธ 04138.159 1033530843 33010260 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์
107 ศธ 04138.148 1033530844 33010261 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์
108 ศธ 04138.152 1033530845 33010262 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์
109 ศธ 04138.151 1033530846 33010263 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์
110 ศธ 04138.149 1033530847 33010264 บ้านร่องสะอาด พยุห์
111 ศธ 04138.153 1033530848 33010265 บ้านป่าไร่ พยุห์
112 ศธ 04138.154 1033530849 33010266 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) พยุห์
113 ศธ 04138.150 1033530850 33010267 บ้านหนองเตย พยุห์
114 ศธ 04138.144 1033530851 33010268 บ้านเสมอใจ พยุห์
115 ศธ 04138.228 1033530112 33010109 บ้านพันลำ ฟากมูลกันทรารมย์
116 ศธ 04138.226 1033530113 33010110 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลกันทรารมย์
117 ศธ 04138.225 1033530114 33010111 บ้านเทิน ฟากมูลกันทรารมย์
118 ศธ 04138.227 1033530115 33010112 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลกันทรารมย์
119 ศธ 04138.229 1033530116 33010113 บ้านขาม ฟากมูลกันทรารมย์
120 ศธ 04138.223 1033530117 33010153 บ้านหนองไฮ ฟากมูลกันทรารมย์
121 ศธ 04138.221 1033530118 33010154 บ้านอิปาด ฟากมูลกันทรารมย์
122 ศธ 04138.222 1033530119 33010152 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลกันทรารมย์
123 ศธ 04138.218 1033530120 33010122 บ้านหนองเทา ฟากมูลกันทรารมย์
124 ศธ 04138.201 1033530121 33010130 บ้านละทาย ฟากมูลกันทรารมย์
125 ศธ 04138.202 1033530122 33010131 บ้านกอก ฟากมูลกันทรารมย์
126 ศธ 04138.204 1033530123 33010132 บ้านเขวา ฟากมูลกันทรารมย์
127 ศธ 04138.203 1033530124 33010133 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลกันทรารมย์
128 ศธ 04138.217 1033530125 33010120 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลกันทรารมย์
129 ศธ 04138.219 1033530126 33010121 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลกันทรารมย์
130 ศธ 04138.215 1033530127 33010099 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลกันทรารมย์
131 ศธ 04138.214 1033530128 33010100 บ้านทาม ฟากมูลกันทรารมย์
132 ศธ 04138.205 1033530129 33010134 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลกันทรารมย์
133 ศธ 04138.213 1033530130 33010101 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลกันทรารมย์
134 ศธ 04138.210 1033530131 33010143 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลกันทรารมย์
135 ศธ 04138.211 1033530132 33010144 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลกันทรารมย์
136 ศธ 04138.212 1033530133 33010142 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลกันทรารมย์
137 ศธ 04138.209 1033530134 33010135 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลกันทรารมย์
138 ศธ 04138.208 1033530135 33010136 บ้านเปือย ฟากมูลกันทรารมย์
139 ศธ 04138.207 1033530136 33010137 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลกันทรารมย์
140 ศธ 04138.216 1033530137 33010102 บ้านเจี่ย ฟากมูลกันทรารมย์
141 ศธ 04138.252 1033530066 33010097 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพกันทรารมย์
142 ศธ 04138.253 1033530067 33010082 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพกันทรารมย์
143 ศธ 04138.254 1033530068 33010096 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) มิตรภาพกันทรารมย์
144 ศธ 04138.256 1033530070 33010084 บ้านมะกรูด มิตรภาพกันทรารมย์
145 ศธ 04138.257 1033530071 33010085 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพกันทรารมย์
146 ศธ 04138.258 1033530072 33010086 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพกันทรารมย์
147 ศธ 04138.272 1033530093 33010129 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพกันทรารมย์
148 ศธ 04138.273 1033530095 33010128 บ้านหนองกก มิตรภาพกันทรารมย์
149 ศธ 04138.274 1033530096 33010124 บ้านยาง มิตรภาพกันทรารมย์
150 ศธ 04138.275 1033530097 33010125 บ้านหนองกี่ มิตรภาพกันทรารมย์
151 ศธ 04138.277 1033530099 33010127 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง มิตรภาพกันทรารมย์
152 ศธ 04138.278 1033530100 33010123 บ้านโคก มิตรภาพกันทรารมย์
153 ศธ 04138.099 1033530594 33010076 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย
154 ศธ 04138.091 1033530595 33010073 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย
155 ศธ 04138.100 1033530596 33010074 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย
156 ศธ 04138.101 1033530597 33010075 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย
157 ศธ 04138.090 1033530598 33010077 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย
158 ศธ 04138.083 1033530599 33010079 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
159 ศธ 04138.084 1033530600 33010080 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย
160 ศธ 04138.094 1033530601 33010081 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย
161 ศธ 04138.085 1033530603 33010068 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย
162 ศธ 04138.086 1033530604 33010069 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย
163 ศธ 04138.095 1033530605 33010065 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย
164 ศธ 04138.098 1033530606 33010066 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมน้อย
165 ศธ 04138.088 1033530607 33010067 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย
166 ศธ 04138.087 1033530608 33010070 บ้านโนนคูณ ยางชุมน้อย
167 ศธ 04138.096 1033530609 33010071 บ้านหอย-โนนดู่ ยางชุมน้อย
168 ศธ 04138.097 1033530610 33010072 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย
169 ศธ 04138.117 1033530730 33010225 บ้านหนองบัว วังหิน ๑
170 ศธ 04138.118 1033530731 33010226 บ้านสร้างสะแบง วังหิน ๑
171 ศธ 04138.119 1033530732 33010223 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วังหิน ๑
172 ศธ 04138.120 1033530733 33010224 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วังหิน ๑
173 ศธ 04138.109 1033530734 33010222 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน ๑
174 ศธ 04138.110 1033530735 33010215 บ้านสว่าง วังหิน ๑
175 ศธ 04138.111 1033530736 33010220 บ้านดงยาง วังหิน ๑
176 ศธ 04138.112 1033530737 33010221 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน ๑
177 ศธ 04138.113 1033530738 33010219 บ้านหนองกันจอ วังหิน ๑
178 ศธ 04138.114 1033530739 33010216 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน ๑
179 ศธ 04138.115 1033530740 33010217 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน ๑
180 ศธ 04138.116 1033530741 33010218 บ้านลิงไอ วังหิน ๑
181 ศธ 04138.102 1033530742 33010227 อนุบาลวังหิน วังหิน ๑
182 ศธ 04138.103 1033530743 33010228 บ้านกะเอิน วังหิน ๑
183 ศธ 04138.104 1033530744 33010229 บ้านโพนดวน วังหิน ๑
184 ศธ 04138.106 1033530745 33010230 บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน ๑
185 ศธ 04138.105 1033530746 33010231 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วังหิน ๑
186 ศธ 04138.107 1033530747 33010232 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน ๑
187 ศธ 04138.108 1033530748 33010233 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน ๑
188 ศธ 04138.131 1033530749 33010234 บ้านโพนยาง วังหิน ๒
189 ศธ 04138.132 1033530750 33010235 บ้านทุ่งน้อย วังหิน ๒
190 ศธ 04138.133 1033530751 33010244 บ้านหนองทุ่ม วังหิน ๒
191 ศธ 04138.134 1033530752 33010236 บ้านเห็นอ้ม วังหิน ๒
192 ศธ 04138.135 1033530753 33010243 บ้านตีกา วังหิน ๒
193 ศธ 04138.136 1033530754 33010242 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน ๒
194 ศธ 04138.137 1033530755 33010237 บ้านหนองตาเชียง วังหิน ๒
195 ศธ 04138.123 1033530756 33010212 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน ๒
196 ศธ 04138.124 1033530757 33010213 บ้านโนนดู่ วังหิน ๒
197 ศธ 04138.125 1033530758 33010238 บ้านทุ่ง วังหิน ๒
198 ศธ 04138.126 1033530759 33010239 บ้านสร้างบาก วังหิน ๒
199 ศธ 04138.127 1033530760 33010214 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน ๒
200 ศธ 04138.128 1033530761 33010240 บ้านสะมัด วังหิน ๒
201 ศธ 04138.129 1033530762 33010241 บ้านหนองคู วังหิน ๒
202 ศธ 04138.005 1033530051 33010001 บ้านคูซอด เมืองพระธาตุเรืองรอง
203 ศธ 04138.015 1033530052 33010002 บ้านเวาะ เมืองพระธาตุเรืองรอง
204 ศธ 04138.006 1033530053 33010003 บ้านเปือย เมืองพระธาตุเรืองรอง
205 ศธ 04138.014 1033530054 33010022 บ้านน้ำคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง
206 ศธ 04138.030 1033530055 33010023 บ้านหนองโนวิทยา เมืองพระธาตุเรืองรอง
207 ศธ 04138.016 1033530057 33010025 บ้านหนองคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง
208 ศธ 04138.001 1033530058 33010038 บ้านหญ้าปล้อง เมืองพระธาตุเรืองรอง
209 ศธ 04138.012 1033530061 33010040 บ้านโนนแย้ เมืองพระธาตุเรืองรอง
210 ศธ 04138.011 1033530062 33010041 บ้านเอกสร้างเรือง เมืองพระธาตุเรืองรอง
211 ศธ 04138.013 1033530063 33010054 บ้านหนองไผ่ เมืองพระธาตุเรืองรอง
212 ศธ 04138.002 1033530064 33010056 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมืองพระธาตุเรืองรอง
213 ศธ 04138.061 1033530012 33010018 บ้านทุ่ม เมืองศรีลำดวน
214 ศธ 04138.068 1033530013 33010019 บ้านขมิ้น เมืองศรีลำดวน
215 ศธ 04138.064 1033530014 33010020 บ้านเสือบอง เมืองศรีลำดวน
216 ศธ 04138.062 1033530015 33010021 บ้านโนนแกด เมืองศรีลำดวน
217 ศธ 04138.069 1033530016 33010016 บ้านหางว่าวโนนบัว เมืองศรีลำดวน
218 ศธ 04138.070 1033530017 33010017 บ้านฮ่องแข้ดำ เมืองศรีลำดวน
219 ศธ 04138.063 1033530018 33010015 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมืองศรีลำดวน
220 ศธ 04138.072 1033530019 33010004 บ้านจานหนองคู เมืองศรีลำดวน
221 ศธ 04138.065 1033530020 33010005 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองศรีลำดวน
222 ศธ 04138.073 1033530021 33010006 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมืองศรีลำดวน
223 ศธ 04138.066 1033530022 33010007 บ้านแดงเหล่ายอด เมืองศรีลำดวน
224 ศธ 04138.071 1033530023 33010036 บ้านโพนค้อ เมืองศรีลำดวน
225 ศธ 04138.075 1033530031 33010060 จินดาวิทยาคาร ๓ เมืองศรีลำดวน
226 ศธ 04138.067 1033530032 33010012 ตะดอบวิทยา เมืองศรีลำดวน
227 ศธ 04138.079 1033530034 33010014 บ้านหนองแคนหนองเทา เมืองศรีลำดวน
228 ศธ 04138.080 1033530035 33010059 บ้านแกประชาสามัคคี เมืองศรีลำดวน
229 ศธ 04138.076 1033530036 33010057 บ้านก่อโนนหล่อง เมืองศรีลำดวน
230 ศธ 04138.077 1033530037 33010058 บ้านโพนแดง เมืองศรีลำดวน
231 ศธ 04138.041 1033530001 33010047 บ้านหนองครก เมืองสวนสมเด็จ
232 ศธ 04138.051 1033530002 33010048 บ้านหนองโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ
233 ศธ 04138.042 1033530003 33010049 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมืองสวนสมเด็จ
234 ศธ 04138.052 1033530004 33010050 บ้านหนองสวง เมืองสวนสมเด็จ
235 ศธ 04138.043 1033530005 33010051 บ้านดอนกลาง เมืองสวนสมเด็จ
236 ศธ 04138.026 1033530007 33010053 อนุบาลศรีสะเกษ เมืองสวนสมเด็จ
237 ศธ 04138.044 1033530008 33010061 บ้านหมากเขียบ เมืองสวนสมเด็จ
238 ศธ 04138.054 1033530009 33010062 บ้านก้านเหลือง เมืองสวนสมเด็จ
239 ศธ 04138.055 1033530010 33010063 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ เมืองสวนสมเด็จ
240 ศธ 04138.045 1033530011 33010064 บ้านยางกุดนาคำ เมืองสวนสมเด็จ
241 ศธ 04138.057 1033530024 33010008 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมืองสวนสมเด็จ
242 ศธ 04138.048 1033530025 33010009 บ้านแทงวิทยา เมืองสวนสมเด็จ
243 ศธ 04138.056 1033530026 33010031 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) เมืองสวนสมเด็จ
244 ศธ 04138.046 1033530027 33010032 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) เมืองสวนสมเด็จ
245 ศธ 04138.058 1033530028 33010010 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมืองสวนสมเด็จ
246 ศธ 04138.047 1033530029 33010030 บ้านบก เมืองสวนสมเด็จ
247 ศธ 04138.049 1033530030 33010011 บ้านซำโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ
248 ศธ 04138.033 1033530038 33010045 บ้านหนองแก้วสำโรง เมืองหลวงพ่อโต
249 ศธ 04138.024 1033530039 33010046 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมืองหลวงพ่อโต
250 ศธ 04138.036 1033530040 33010044 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมืองหลวงพ่อโต
251 ศธ 04138.023 1033530041 33010033 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมืองหลวงพ่อโต
252 ศธ 04138.034 1033530042 33010034 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมืองหลวงพ่อโต
253 ศธ 04138.037 1033530043 33010035 บ้านดอนสั้น เมืองหลวงพ่อโต
254 ศธ 04138.025 1033530044 33010042 มหาราช ๓ เมืองหลวงพ่อโต
255 ศธ 04138.035 1033530045 33010043 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมืองหลวงพ่อโต
256 ศธ 04138.020 1033530047 33010037 อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต
257 ศธ 04138.032 1033530049 33010028 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมืองหลวงพ่อโต
258 ศธ 04138.022 1033530050 33010026 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมืองหลวงพ่อโต