« ส่งหนังสือรับรองให้เปิด รร.1 ก.ค.63

ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้ง
หมด
ส่ง
แล้ว
ร้อยละ
ที่ส่ง
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
2 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
4 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00
13 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
รวม 258 258 100.00