แบบสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ สพป.ศก.1

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ ชาย หญิง
1.2 อายุ ต่ำกว่า 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี 51 ปี ขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป
1.4 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้บริหาร รร. ข้าราชการครู บุคลากรใน สพป.
อื่นๆ ระบุ
ตอนที่ 2 เลือกระดับคะแนนที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
2.1.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สนง.เขตพื้นที่ และสถานศึกษา
มากสุด 5 1 น้อยสุด
2.2.การะพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและตามความต้องการของสถานศึกษา
มากสุด 5 1 น้อยสุด
2.3.การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
มากสุด 5 1 น้อยสุด
2.4.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มากสุด 5 1 น้อยสุด
2.5.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
มากสุด 5 1 น้อยสุด
ด้านการบริการ
2.6.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
มากสุด 5 1 น้อยสุด
2.7.การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันสุขภาพการศึกษา
มากสุด 5 1 น้อยสุด
2.8.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.
มากสุด 5 1 น้อยสุด
2.9.การส่งเสริม สนับสนุนในสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มากสุด 5 1 น้อยสุด
2.10.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
มากสุด 5 1 น้อยสุด
2.11.การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา
มากสุด 5 1 น้อยสุด
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น
3.1 จุดเด่นของ สพป.ศก.1:
3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม:
3.3 ความคาดหวังให้ สพป.ศก.1 ปรับปรุง:

[ ดูผลการสำรวจ ]