ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาและการให้บริการของ สพป.ศก.1 ปี 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน
ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา อื่นๆ ระบุ
ส่วนที่ 2 เลือกระดับคะแนนที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ด้านวิชาการ
2.1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สนง.เขตพื้นที่ และสถานศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและตามความต้องการของสถานศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.9 การส่งเสริม สนับสนุนในสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
น้อยสุด 1 5 มากสุด
ด้านงบประมาณ
2.11 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.12 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.13 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.14 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.15 การนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.16 การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.17 การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.18 การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.19 จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.20 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ สนง.เขตพื้นที่ และสถานศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
ด้านการบริหารบุคคล
2.21 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.22 การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.23 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.24 การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพ โดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.25 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
น้อยสุด 1 5 มากสุด
ด้านการบริหารงานทั่วไป
2.26 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.27 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.28 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.29 การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.30 การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาดสุขลักษณะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.31 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.32 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.33 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.34 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกียวข้อง
น้อยสุด 1 5 มากสุด
2.35 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบันองค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
น้อยสุด 1 5 มากสุด
ข้อเสนอแนะ

[ ดูผลการสำรวจ ]