รำเฉลิมฉลอง จ.ศรีสะเกษ 238 ปี
พิมพ์เกียรติบัตร ผู้ร่วมรำเฉลิมฉลอง จ.ศรีสะเกษ 238 ปี
<< คำสั่ง สพป.ศก.1 >>

ที่ ชื่อ-สกุล กิจกรรม
1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล เข้าร่วมพิธี
2 นายเสรี กาหลง เข้าร่วมพิธี
3 นางกรรณิกา ขุขันธิน เข้าร่วมพิธี
4 นางวยุรีย์ ศิริโชติ เข้าร่วมพิธี
5 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร เข้าร่วมพิธี
6 นางทอปัด บุษบงก์ เข้าร่วมพิธี
7 นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ เข้าร่วมพิธี
8 นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี เข้าร่วมพิธี
9 นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง เข้าร่วมพิธี
10 นางมาริษา อุทธิเสน เข้าร่วมพิธี
11 นางช่อผกา พวงมาเทศ เข้าร่วมพิธี
12 นางภาวดี สมาน เข้าร่วมพิธี
13 นางบังอร เล็บขาว เข้าร่วมพิธี
14 นางภูริตา เดชาภูมาพันธ์ เข้าร่วมพิธี
15 นางกุลฉัตร สายคำ เข้าร่วมพิธี
16 นางปราณี พวงแก้ว เข้าร่วมพิธี
17 นางชนารดี เบ้าทอง เข้าร่วมพิธี
18 นางสาวรัตนาภรณ์ เจาะใจดี เข้าร่วมพิธี
19 นางสาวอังคณา หนองหว้า เข้าร่วมพิธี
20 นางกุลจิรา ไตรภูมิ เข้าร่วมพิธี
21 นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์ เข้าร่วมพิธี
22 นางสุธารัตน์ กฤษณกาฬ เข้าร่วมพิธี
23 นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี เข้าร่วมพิธี
24 นางสาววิภานันท์ ปัดถา เข้าร่วมพิธี
25 นางธัญญาธนันท์ นิธิเกษมโภคิน เข้าร่วมพิธี
26 นางกรกันยา กุลสิงห์ เข้าร่วมพิธี
27 นางสุภัท วงศ์ศิริ เข้าร่วมพิธี
28 นางสมคิด เหล่านอก เข้าร่วมพิธี
29 นางกชนิช ฝีมือสาน เข้าร่วมพิธี
30 นางนวพร ทองสมบัติ เข้าร่วมพิธี
31 นางนิลานันท์ สำเภา เข้าร่วมพิธี
32 นางถนอม สายจันทร์ เข้าร่วมพิธี
33 นางพิฐชญาณ์ แฟงคล้ายวรกิตต์ เข้าร่วมพิธี
34 นางกัญญาวีร์ พาประจง เข้าร่วมพิธี
35 นางโชติกา ยิ่งกำแหง เข้าร่วมพิธี
36 นางสุรียาพร ทองสูบ เข้าร่วมพิธี
37 นางโกลัญญา อ่อนหวาน เข้าร่วมพิธี
38 นางสาวละมุด ไชยโพธิ์ เข้าร่วมพิธี
39 นางสาวนงค์นาท สาระณา เข้าร่วมพิธี
40 นางสาวกัญญณัช เทนโสภา เข้าร่วมพิธี
41 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน เข้าร่วมพิธี
42 นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์ เข้าร่วมพิธี
43 นางวราภรณ์ ทองสุข เข้าร่วมพิธี
44 นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร เข้าร่วมพิธี
45 นางสาวจุฑาริณี แกล้วเกษตรกรณ์ เข้าร่วมพิธี
46 นางพีระวรรณา เขียวหวาน เข้าร่วมพิธี
47 นางสาวนงค์นุช พิมซาย เข้าร่วมพิธี
48 นางสาวจันทิมา วงค์จอม เข้าร่วมพิธี
49 นางสาววราพร สุวรรณดี เข้าร่วมพิธี
50 นางสาวสุดารัตน์ บุญตา เข้าร่วมพิธี
51 นางสาวณิชนิตา กระสวยทอง เข้าร่วมพิธี
52 นางสาวกิตติยา โคตรวงศ์ เข้าร่วมพิธี
53 นางสาวอาภาพร พื้นสวรรณ์ เข้าร่วมพิธี
54 นางสุปราณี ศิริวัฒน์วิมล เข้าร่วมพิธี
55 นางสาวศิริรัตน์ สะอาด เข้าร่วมพิธี
56 นางสาวทิพา จันดากร เข้าร่วมพิธี
57 นางสาวสุพรรณี สุทาบุญ เข้าร่วมพิธี
58 นางสาวบุญจิราธรณ์ คุ้มบุญ เข้าร่วมพิธี
59 นางสาวญาณิสา ซุยทอง เข้าร่วมพิธี
60 นางสาวปภัสรา ทองพูล เข้าร่วมพิธี
61 นางสาวพัชรี ปัทมะ เข้าร่วมพิธี
62 นางสาวรุ่งมณี สุนันท์ เข้าร่วมพิธี
63 ว่าที่ ร.ต.หญิง นิฆัมพร ลมสูงเนิน เข้าร่วมพิธี
64 นางสาวธนพร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง เข้าร่วมพิธี
65 นางสาวนนท์ธิดา ขันชัย เข้าร่วมพิธี
66 นางสาวณัฐสุดา วงศ์เงิน เข้าร่วมพิธี
67 นางสาวภรณ์ทิพย์ อุดมสุข เข้าร่วมพิธี
68 นางสาวสุดารัตน์ พาลี เข้าร่วมพิธี
69 นางสาววราภรณ์ เมียดมอ เข้าร่วมพิธี
70 นางสาวศศิธร ดอนเหลือม เข้าร่วมพิธี
71 นางสาวบังอร ธรรมา เข้าร่วมพิธี
72 นางสาวสุพิศ เรืองฤทธิ์ เข้าร่วมพิธี
73 นางสาวไพรินทร์ บัวศรี เข้าร่วมพิธี
74 นายนิรุช เชื้อเคน เข้าร่วมพิธี
75 นางสาวอังคะณา ศรีเสมอ เข้าร่วมพิธี
76 นางพรพิมล แก้ววิเศษ เข้าร่วมพิธี
77 นางสาวญาณพัฒน์ ปรัสพันธ์ เข้าร่วมพิธี
78 นางสาวอมรรัตน์ บุญเสนอ เข้าร่วมพิธี
79 นางสาวนาฎสุดา บุญหวาน เข้าร่วมพิธี
80 นางธัญยชนก ควรการ เข้าร่วมพิธี
81 นางสาวพัชรียา หมายมั่น เข้าร่วมพิธี
82 นางภัทรวดี ทองทับ เข้าร่วมพิธี
83 นางสาวบัณฑิตา พวงจำปา เข้าร่วมพิธี
84 นางสาววรัญญา นาคญวน เข้าร่วมพิธี
85 นางสาวเพ็ญสุภัค ศุภศร เข้าร่วมพิธี
86 นางสาววันทนา พละศักดิ์ เข้าร่วมพิธี
87 นางสุรภี บุญถนอม เข้าร่วมพิธี
88 นางสาวอิม กิตติผัด เข้าร่วมพิธี
89 นางสาวศศิวิมล ทำบุญ เข้าร่วมพิธี
90 นางสาวจารุวรรณ ปัสสา เข้าร่วมพิธี
91 นางสาวสุธิพร บุญจันทร์ เข้าร่วมพิธี
92 นางสาวเอมอร พรมดี เข้าร่วมพิธี
93 นางสาวพรพิมาศ แก้วแดง เข้าร่วมพิธี
94 นางสาวปทุมวัน พละศักดิ์ เข้าร่วมพิธี
95 นางสุมิตรา ลิ้มสุวัฒน์ เข้าร่วมพิธี
96 นางมาลินี ทองแสน เข้าร่วมพิธี
97 นางสาวรัชวดี สายเสน เข้าร่วมพิธี
98 นางกัลยา แสนทวีสุข เข้าร่วมพิธี
99 นางนุชจรีภรณ์ พละศักดิ์ เข้าร่วมพิธี
100 นางสาวสุนิสา บุญจันทร์ เข้าร่วมพิธี
101 นางสาวสมฤทัย แสงคำ เข้าร่วมพิธี
102 นายศานิตย์ คำวงศ์ เข้าร่วมพิธี
103 นางวาสนา สะอาด เข้าร่วมพิธี
104 นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง เข้าร่วมพิธี
105 นางสาวขวัญใจ นามพรม เข้าร่วมพิธี
106 นางอังคณา พรหมศรี เข้าร่วมพิธี
107 นางวีญานุช อ่อนคำ เข้าร่วมพิธี
108 นางเสาวลักษณ์ เพี้ยบุญมาก เข้าร่วมพิธี
109 นางสาวสุนัดดา เสนสม เข้าร่วมพิธี
110 นางนัยนา บัวเขียว เข้าร่วมพิธี
111 นางสาวภัทริยา ทองลือ เข้าร่วมพิธี
112 นางบุญธิดา ผสมวงศ์ เข้าร่วมพิธี
113 นางสาวรัตนาภรณ์ สายโอ่ เข้าร่วมพิธี
114 นางสาวดวงพร สุขหล้า เข้าร่วมพิธี
115 นางกานต์พิชชา แสงลับ เข้าร่วมพิธี
116 นางสาวพิมพ์พรรณ แก้วพวง เข้าร่วมพิธี
117 นางปิยวดี กองหล้า เข้าร่วมพิธี
118 นางสาวธันย์ชนก มัญจกาเภท เข้าร่วมพิธี
119 นางสาววัชรา หฤแสง เข้าร่วมพิธี
120 นางลักขณา พันธ์วิไล เข้าร่วมพิธี
121 นางสาวสุภักค์ธนัน ถาวรพัฒน์ เข้าร่วมพิธี
122 นางสาวจุรีรัตน์ บัวลา เข้าร่วมพิธี
123 นางสาวอภิญญา สมวัย เข้าร่วมพิธี
124 นางสาวธรรณ์นกรณ์ ทองแท้ เข้าร่วมพิธี
125 นางพัชรี มั่นปรีอ่อน เข้าร่วมพิธี
126 นางวาสนา ภูงามเขียว เข้าร่วมพิธี
127 นางวัชราภรณ์ วงศ์ประสาร เข้าร่วมพิธี
128 นางสาวธัญวรรณ ใจเพ็ง เข้าร่วมพิธี
129 นางสาวจรัญญา คำไสย์ เข้าร่วมพิธี
130 นางสาวนุชนภา ดวนใหญ่ เข้าร่วมพิธี
131 นางญาณิกา ลาประวัติ เข้าร่วมพิธี
132 นางสาวณัชชา ศรีรักษา เข้าร่วมพิธี
133 นางสาวฐิติมา แสนทวีสุข เข้าร่วมพิธี
134 นางสาวสุดาพร ศรีขาว เข้าร่วมพิธี
135 นางสาวอรอนงค์ พิมพร เข้าร่วมพิธี
136 นางพัสชนันท์ พรหมประภัศศร เข้าร่วมพิธี
137 นางพวงเพชร บัวหอม เข้าร่วมพิธี
138 นางสาวกาญจน์ประภา ปราณีต เข้าร่วมพิธี
139 นางยุภาพร ตามบุญ เข้าร่วมพิธี
140 นางทิพย์สุคนธ์ แพ้วพลสง เข้าร่วมพิธี
141 นางสีจันทร์ นนทา เข้าร่วมพิธี
142 นางสาวอลิสา ลินลาด เข้าร่วมพิธี
143 นางบัณฑิตา นาราษฎร์ เข้าร่วมพิธี
144 นางอรพินธ์ บัวลา เข้าร่วมพิธี
145 นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย เข้าร่วมพิธี
146 นางสาวปาริชาติ พวงจำปา เข้าร่วมพิธี
147 นางสาววนิดา จำปาเงิน เข้าร่วมพิธี
148 นางสาวปภาดี แพงทรัพย์ เข้าร่วมพิธี
149 นางสาวกรกนก สืบชาติ เข้าร่วมพิธี
150 นางสาวจิราพร ไชยพรม เข้าร่วมพิธี
151 นางสาวจริยา อารีย์ เข้าร่วมพิธี
152 นางนงรักษ์ ศิริภูิโชติ เข้าร่วมพิธี
153 นางสุดใจ ห่วงพชร เข้าร่วมพิธี
154 นางธัญพร พวงบุตรธนัช เข้าร่วมพิธี
155 นางกุลกานต์ อินธิเดช เข้าร่วมพิธี
156 นางพิมพ์พิกุล พิทักษ์ไหมทอง เข้าร่วมพิธี
157 นางไพมณี พละศักดิ์ เข้าร่วมพิธี
158 นางสาวปริญญา พันธ์วิไล เข้าร่วมพิธี
159 นางสาวสุประภา นาเรือง เข้าร่วมพิธี
160 นางสาวจุฑามาศ มะลิลา เข้าร่วมพิธี
161 นางสาวหนึ่งฤทัย โคตรวงศ์ เข้าร่วมพิธี
162 นางอัมพร ภักดี เข้าร่วมพิธี
163 นางวารุณี พรหมดี เข้าร่วมพิธี
164 นางขวัญเรือน คูณมี เข้าร่วมพิธี
165 นางสาวจงกลมาศ สมโสภา เข้าร่วมพิธี
166 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีแก้ว เข้าร่วมพิธี
167 นางสาวพรรณวิภา โมดศิริ เข้าร่วมพิธี
168 นางสาวพิสมัย สุขสนอง เข้าร่วมพิธี
169 นางมลินี เสาเวียง เข้าร่วมพิธี
170 นางสุภาภรณ์ นาคคันธร เข้าร่วมพิธี
171 นางพัชริดา บุญชิต เข้าร่วมพิธี
172 นางสาวจารุพร ทองอินทร์ เข้าร่วมพิธี
173 นางกาญจนา คำเพราะ เข้าร่วมพิธี
174 นางสาวสุติมา สีดาพันธ์ เข้าร่วมพิธี
175 นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ขาว เข้าร่วมพิธี
176 นางสาวสุกัญญา คำศรี เข้าร่วมพิธี
177 นางศรีสะอาด ภาษี เข้าร่วมพิธี
178 นางสาวชลธิชา สีดา เข้าร่วมพิธี
179 นางสาวสลักจิตร พันธ์ศรี เข้าร่วมพิธี
180 นางจิตรานุช พันธ์เดช เข้าร่วมพิธี
181 นางอรชร สุนีพัฒน์ เข้าร่วมพิธี
182 นางสาวศศิธร เข็มทอง เข้าร่วมพิธี
183 นางสาวกิตติมา ศรีโสดา เข้าร่วมพิธี
184 นางสาวปาราวดี สุรบุตร เข้าร่วมพิธี
185 นางสาวนรีกานต์ วงศ์ยะลา เข้าร่วมพิธี
186 นางสาวนริสรา วิทศิริ เข้าร่วมพิธี
187 นางสาวณพัฐอร กันภัย เข้าร่วมพิธี
188 นางสาวนิตยา ผิวงาม เข้าร่วมพิธี
189 นางสาววิกานดา พากเพียร เข้าร่วมพิธี
190 นางสาวธีราทร นามเกษ เข้าร่วมพิธี
191 นางสาวสิริกันยา ไตรณรงค์ เข้าร่วมพิธี
192 นางสาวณภัทร อรัญโชติ เข้าร่วมพิธี
193 นางสาวสุวิมล ไชยเชษฐ์ เข้าร่วมพิธี
194 นางสาวลัดดาวัลย์ รองสุพรรณ เข้าร่วมพิธี
195 นางบัณฑิตา โสรเนตร เข้าร่วมพิธี
196 นางวรณัน โพธิ์พุ่ม เข้าร่วมพิธี
197 นางสาวสุนิษา ทาระ เข้าร่วมพิธี
198 นางสมจิตร สุขอ้วน เข้าร่วมพิธี
199 นางสาวทิพวรรณ ศรีเเก้ว เข้าร่วมพิธี
200 นางสาวภาริณี บุระกรณ์ เข้าร่วมพิธี
201 นางสาวรุจิรา สิมณี เข้าร่วมพิธี
202 นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์ เข้าร่วมพิธี
203 นางสาวจิรฐา ศรีอาจ เข้าร่วมพิธี
204 นางจุฬาลักษณ์ วรศักดิ์มหาศาล เข้าร่วมพิธี
205 นางวันเทา มลาศรี เข้าร่วมพิธี
206 นางสุพรรณี ฝังสิมมา เข้าร่วมพิธี
207 นางสาวอุไรพร สักกุนี เข้าร่วมพิธี
208 นางสาวศศินา ภาคสอง เข้าร่วมพิธี
209 นางกชนันท์ สิมณี เข้าร่วมพิธี
210 นางสาวนันลภัส เลิศสกุลรุ่งเรือง เข้าร่วมพิธี
211 นางสาววิภาวัน คณานิตย์ เข้าร่วมพิธี
212 นางสาวกนกอร นนท์ใส เข้าร่วมพิธี
213 นางสาววิภารัตน์ ธรรมวงค์ เข้าร่วมพิธี
214 นางสาวเจนจิรา คำแสน เข้าร่วมพิธี
215 นางสาวสุธาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมพิธี
216 นางสาวศิริพร เขียวอ่อน เข้าร่วมพิธี
217 นางสาวพรรณนาราย เอมโอษฐ์ เข้าร่วมพิธี
218 นางสาวจุไรรัตน์ ทุมแถว เข้าร่วมพิธี
219 นางพรรณพนา จำนงค์ เข้าร่วมพิธี
220 นางสาวปุณยาพร คำวงศ์ เข้าร่วมพิธี
221 นางสาวพนัดดา กิจการเจริญ เข้าร่วมพิธี
222 นางสาวสุนิสา เกษร เข้าร่วมพิธี
223 นางสาววรรณฤดี ศรีอักษร เข้าร่วมพิธี
224 นางสุริยาพร หอมจันทร์ เข้าร่วมพิธี
225 นางวันนา ศรเพ็ชร เข้าร่วมพิธี
226 นางสุพิชฎาย์ สมปาน เข้าร่วมพิธี
227 นางแสงเดือน แก้วคำไสย์ เข้าร่วมพิธี
228 นางสาวดวงพร ลุนสิน เข้าร่วมพิธี
229 นางสาวนวลแข ปฏิสัมพิทา เข้าร่วมพิธี
230 นางสาวอุไรรัตน์ สิงจานุสงค์ เข้าร่วมพิธี
231 นางสาววิลัยวรรณ เกษสุภะ เข้าร่วมพิธี
232 นางสาวปฏิญญา อุ่นใจ เข้าร่วมพิธี
233 นางบังอร จันล่องคํา เข้าร่วมพิธี
234 นางสาวสุภาวดี เทียบคุณ เข้าร่วมพิธี
235 นางจงดี พลพวก เข้าร่วมพิธี
236 นางสาวสุรัญญา แก้วคํา เข้าร่วมพิธี
237 นางสาวรําพัน มณีวงษ์ เข้าร่วมพิธี
238 นางสาววีรวรรณ พวงผกา เข้าร่วมพิธี
239 นางอนงค์วรรณ สมปาน เข้าร่วมพิธี
240 นางสาวทักษพร ป้องเคน เข้าร่วมพิธี
241 นางสาวสุนทรีย์ บัวจันทร์ เข้าร่วมพิธี
242 นางสาวจิรัชยา วงศาโรจน์ เข้าร่วมพิธี
243 นางสาวสําเนียง แก้วพวง เข้าร่วมพิธี
244 นางสาวสมพักษ์ ดวนใหญ่ เข้าร่วมพิธี
245 นางไพฑูรย์ สุขศร เข้าร่วมพิธี
246 นางสาวอรทัย เชาว์ชอบ เข้าร่วมพิธี
247 นางจิรพรรณ แก้วภักดี เข้าร่วมพิธี
248 นางสาวณัฏฐนันทน์ ชินวงศ์ เข้าร่วมพิธี
249 นางสาวณัฐกาน ชินวงษ์ เข้าร่วมพิธี
250 นางสาวเสาวณี งามพร้อม เข้าร่วมพิธี
251 นางสาวปิยาภรณ์ คํานึง เข้าร่วมพิธี
252 นางเลียม ปักเสติ เข้าร่วมพิธี
253 นางยุพาพรรณ อินตะนัย เข้าร่วมพิธี
254 นางธีราภรณ์ นามวงษ์ เข้าร่วมพิธี
255 นางสาวประภัสสร วิเศษสังข์ เข้าร่วมพิธี
256 นางบัวผา ทบนา เข้าร่วมพิธี
257 นางคําพูน จันทร์เติบ เข้าร่วมพิธี
258 นางกุลยาภรณ์ โรจสิริพงศ์ เข้าร่วมพิธี
259 นางสุรีรัตน์ รอดพ้น เข้าร่วมพิธี
260 นางเกษมณี แสงสม เข้าร่วมพิธี
261 นางสาวสกุลกาญต์ ไชยปัญญา เข้าร่วมพิธี
262 นางสาววิไลวรรณ วิเศษสุนทร เข้าร่วมพิธี
263 นางเบญจพร จันทะศรี เข้าร่วมพิธี
264 นางจินตนา สุจินพรหม เข้าร่วมพิธี
265 นางสาวทิวาพร สุวรรณทัต เข้าร่วมพิธี
266 นางสาวกนิดา ใสสว่าง เข้าร่วมพิธี
267 นางสาวธัญญารัตน์ แก้วพวง เข้าร่วมพิธี
268 นางทัศนี เขตสกุล เข้าร่วมพิธี
269 นางสาวภิรมย์ญา สูนานนท์ เข้าร่วมพิธี
270 นางสาวชนิดา สิงหันต์ เข้าร่วมพิธี
271 นางสาวพิมกนก ฝังนิล เข้าร่วมพิธี
272 นางสาวฐาปนีย์ เสนีนัย เข้าร่วมพิธี
273 นางสาวปริณา พลงาม เข้าร่วมพิธี
274 นางสาวสุวลี ลำพูน เข้าร่วมพิธี
275 นางสาวจีระนันท์ ขวัญอ่อน เข้าร่วมพิธี
276 นางสาวสุกัญญา มูลปราโมกย์ เข้าร่วมพิธี
277 นางสาวปนัดดา หัทยา เข้าร่วมพิธี
278 นางจรัสภรณ์ ลีราช เข้าร่วมพิธี
279 นางสาวรัตติยา พันยา เข้าร่วมพิธี
280 นางสาวพัชรี เสาเวียง เข้าร่วมพิธี
281 นางจรัญญา ศรีคำ เข้าร่วมพิธี
282 นางสาวรัตติวรรณ บัวจูม เข้าร่วมพิธี
283 นางสาวเก็จมณี ชนูนันท์ เข้าร่วมพิธี
284 นางสาวธิดารัตน์ บุญปลูก เข้าร่วมพิธี
285 นางสาวศุภราณี บุญนำ เข้าร่วมพิธี
286 นางสาวกนกวรรณ พวงพุ่ม เข้าร่วมพิธี
287 นางสาวกัญญาภัทร สมอ เข้าร่วมพิธี
288 นางสาววิชญาภา อภัยศิลา เข้าร่วมพิธี
289 นางสาวพรชนันท์ สุวรรณ เข้าร่วมพิธี
290 นางทิษฎยา โคตรพันธุ์ เข้าร่วมพิธี
291 นางสาวชนัญชิดา อินสุวรรณ เข้าร่วมพิธี
292 นางสาวพรสวรรค์ ศรีโวหะ เข้าร่วมพิธี
293 นางสาวสมฤทัย ศรีโวหะ เข้าร่วมพิธี
294 นางสาวพัชรินทร์ ศรีทา เข้าร่วมพิธี
295 นางมารศรี อสิพงษ์ เข้าร่วมพิธี
296 นางวรินท์ณิชา บุญหนุน เข้าร่วมพิธี
297 นางจิตร์วริน อยู่เย็น เข้าร่วมพิธี
298 นางสาวนริศรา สอดศรี เข้าร่วมพิธี
299 นางสาววิริญรักษ์ อ้วนนวล เข้าร่วมพิธี
300 นางวราภรณ์ สุดชารี เข้าร่วมพิธี
301 นางรัตน์ดาวัลย์ พรหมทา เข้าร่วมพิธี
302 นางสาวสมใจ เวียงรัตน์ เข้าร่วมพิธี
303 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาคม เข้าร่วมพิธี
304 นางทิฑัมพร อุดมศรี เข้าร่วมพิธี
305 นางสาวกุลสตรี จารุภาค เข้าร่วมพิธี
306 นางอรทัย อิ่มเต็ม เข้าร่วมพิธี
307 นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา เข้าร่วมพิธี
308 นางสาวไอรดา โสวันนา เข้าร่วมพิธี
309 นางสาสวกชพรรณ ประสาร เข้าร่วมพิธี
310 นางสาวกรรณิการ์ มนต์ขลัง เข้าร่วมพิธี
311 นางเทวี รัตนา เข้าร่วมพิธี
312 นางสาวเกษสุดา โสดาโคตร เข้าร่วมพิธี
313 นางสาวนลินี จันทนา เข้าร่วมพิธี
314 นางเบญจวรรณ วินิจฉัย เข้าร่วมพิธี
315 นางสาวกนกวรรณ เพียรสุข เข้าร่วมพิธี
316 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองล้วน เข้าร่วมพิธี
317 นางสาวอรณิชา บุญนำ เข้าร่วมพิธี
318 นางชลาลัย อินทอง เข้าร่วมพิธี
319 นางสาวดรัญพร แสงขาว เข้าร่วมพิธี
320 นางสาวทราภรณ์ จันทวี เข้าร่วมพิธี
321 นางสาวอินทร์คำ สีหะบุตร เข้าร่วมพิธี
322 นางสาวธนัญญา บุญญาสิทธฺิ์ เข้าร่วมพิธี
323 นางสาวปิยะพร โถทอง เข้าร่วมพิธี
324 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ ศรีชมภู เข้าร่วมพิธี
325 นางสาวนงนภสร รวัตวงศ์ เข้าร่วมพิธี
326 นางสาวระวีวรรณ สัมฤทธิ์ เข้าร่วมพิธี
327 นางสาวอนัญญา พรมพุ้ย เข้าร่วมพิธี
328 นางสาวสิรภัทร อินธิจักร เข้าร่วมพิธี
329 นางสาววิภาพร สายรอด เข้าร่วมพิธี
330 นางสาวชณันภัสร์ บุษยะธนันต์ชัย เข้าร่วมพิธี
331 นางสาวจุฑามาศ บัวภา เข้าร่วมพิธี
332 นางบัวพันธ์ บุญพอ เข้าร่วมพิธี
333 นางสาวศัสยา ศรีภักดี เข้าร่วมพิธี
334 นางสิริลักษณ์ อุทธา เข้าร่วมพิธี
335 นางภัทรนิษฐ์ กองรักษา เข้าร่วมพิธี
336 นางบุณทริกา จิตโชติ เข้าร่วมพิธี
337 นางสาวสิรินพร หนูยอด เข้าร่วมพิธี
338 เด็กหญิงวิชุดา แสวงทรัพย์ เข้าร่วมพิธี
339 เด็กหญิงพรวิภา วงค์แหวน เข้าร่วมพิธี
340 นางสาวสุวธิดา ผลบุญ เข้าร่วมพิธี
341 นางสาวแก้วประกาย พาพรหมมี เข้าร่วมพิธี
342 นางสาวสุปราณี งามพันธ์ เข้าร่วมพิธี
343 นางศิริวรรณ บุญสาร เข้าร่วมพิธี
344 นางวิจิตรา วันเลิศ เข้าร่วมพิธี
345 นางสมนึก บุรกรณ์ เข้าร่วมพิธี
346 นางสุยากร สุภาพ เข้าร่วมพิธี
347 ว่าที่ ร.ต.หญิง กมลชนก บุญเสริม เข้าร่วมพิธี
348 นางรำไพ อดทน เข้าร่วมพิธี
349 นางสาวนพรัตน์ อรทัย เข้าร่วมพิธี
350 นางนัฎฐิกานต์ ทอนศรี เข้าร่วมพิธี
351 นางอักษราภัค ศรีจันทร์ เข้าร่วมพิธี
352 นางสุจิตรา โกสีย์ เข้าร่วมพิธี
353 นางยุพิน เทียบคุณ เข้าร่วมพิธี
354 นายไชยมงคล สมบัติมาก เข้าร่วมพิธี
355 นางสาวสริตา เข็มทอง เข้าร่วมพิธี
356 นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม เข้าร่วมพิธี
357 นางคณินญา นามวงษ์ เข้าร่วมพิธี
358 นางรุ่งนภา หารไชย เข้าร่วมพิธี
359 นางเกษมณี เมตตามนุษย์ เข้าร่วมพิธี
360 นางธิดารัตน์ คำขาว เข้าร่วมพิธี
361 นางชิต์สินี จารุภูมิ เข้าร่วมพิธี
362 นางวิลาวัลย์ วงศ์บา เข้าร่วมพิธี
363 นางประไพจิตร ภูมิภักดิ์ เข้าร่วมพิธี
364 นางสาวอรทัย กิ่งสกุล เข้าร่วมพิธี
365 นางสาวมาลัย จันทะรักษา เข้าร่วมพิธี
366 นางสาวพาฝัน กองพันธ์ เข้าร่วมพิธี
367 นางสาวรวิวรรณ ยศวิจิตร เข้าร่วมพิธี
368 นางสาวพีรญา พันธสีมา เข้าร่วมพิธี
369 นางสาวณัฐกันย์ ค่ำควร เข้าร่วมพิธี
370 นางสาววิลาวรรณ จันดากรณ์ เข้าร่วมพิธี
371 นางสาวพจมาลย์ นัยศิริธนาวงศ์ เข้าร่วมพิธี
372 นางสาวณิชาภัทร ดวงมณี เข้าร่วมพิธี
373 นางธัญพิชชากนก สุปัตติ เข้าร่วมพิธี
374 นางสาวนิตยา ริมสหาย เข้าร่วมพิธี
375 นางสาวกิตติมา เพ็ชรรินทร์ เข้าร่วมพิธี
376 นางสาวพรรณิดา พาระฤทธิ์ เข้าร่วมพิธี
377 นางสาวนทิตา ชารีผล เข้าร่วมพิธี
378 นางสาวสุทธาศินีย์ สมนึก เข้าร่วมพิธี
379 นาวสาววันสิริ สายสุพรรณ เข้าร่วมพิธี
380 นางสาววณิชยา คำเหมา เข้าร่วมพิธี
381 นางสาวจิดาภา สุรวิทย์ เข้าร่วมพิธี
382 นางศศิธร บุญวันท์ เข้าร่วมพิธี
383 นางสาวจันทร์เพ็ญ ตาราศาสตร์ เข้าร่วมพิธี
384 นางสาวปาลิตา ลาลุน เข้าร่วมพิธี
385 นางสาวจันทร์จิรา ศิลาชัย เข้าร่วมพิธี
386 น.ส.ศิริขวัญ เสนาพันธ์ เข้าร่วมพิธี
387 นางสาวเดือนเพ็ญ ดำริห์ เข้าร่วมพิธี
388 นางสาวจิระวดี สายสิน เข้าร่วมพิธี
389 นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยชนะ เข้าร่วมพิธี
390 นางสาวดวงประภา ผาแก้ว เข้าร่วมพิธี
391 นางสาวศิริภา แก้วคำกอง เข้าร่วมพิธี
392 นางสาวอรณา สาระพงษ์ เข้าร่วมพิธี
393 นางสาวจินตนา ทองคำวัน เข้าร่วมพิธี
394 นางสาวพรวิภา ร่มแก้ว เข้าร่วมพิธี
395 นางสาววิจิตรา ตามบุญ เข้าร่วมพิธี
396 นางสาวดารณี คงทน เข้าร่วมพิธี
397 นางสาวสุทินพิชญ์ เกษรสุก เข้าร่วมพิธี
398 นางสาวปรารถนา บุญสอน เข้าร่วมพิธี
399 นางสาวศศิประภา วงศ์สิงห์งาม เข้าร่วมพิธี
400 นางสาวกิตติยา เพ็ญชาลี เข้าร่วมพิธี
401 นางสาวนภาพร แก้วพงงา เข้าร่วมพิธี
402 นาสาวสุพัตรา กัณหา เข้าร่วมพิธี
403 นางสาวกันตนา วันดีรัตน์ เข้าร่วมพิธี
404 นางสาวศศิธร จันปลิว เข้าร่วมพิธี
405 นางสาวอรญา บุตรธะนา เข้าร่วมพิธี
406 นางสาวพัชรี ไกรษี เข้าร่วมพิธี
407 นางสาวศิยาณี ก้านทอง เข้าร่วมพิธี
408 นางสาวประภัสสร บัวเมือง เข้าร่วมพิธี
409 นางสาววราภรณ์ คงกะเรียน เข้าร่วมพิธี
410 นางจรัสศรี. ร่มแก้ว เข้าร่วมพิธี
411 นางสายฝน. หนุนนวงศ์ เข้าร่วมพิธี
412 นางบุญสงค์ มัธยมนันท์ เข้าร่วมพิธี
413 ด.ช.กตัญญู ทัศน์ศรี เข้าร่วมพิธี
414 ด.ญ.จันทร์ทิวา ศรบุญทอง เข้าร่วมพิธี
415 ด.ญ.สุดารัตน์ สุธารส เข้าร่วมพิธี
416 นางสาวผุสสิตา รองทอง เข้าร่วมพิธี
417 นางสาวนิตติยา มนพรมมา เข้าร่วมพิธี
418 ด.ญ.ฑิภาพร อรรถวัน เข้าร่วมพิธี
419 ด.ช.พัฒนพงษ์ อุ่นญาติ เข้าร่วมพิธี
420 ด.ช.วชิรวิทย์ ธงชัย เข้าร่วมพิธี
421 ด.ญ.พิชยาภัทร์ พงษ์ธนินรัชต์ เข้าร่วมพิธี
422 ด.ช.ประกฤต แก้วอุดร เข้าร่วมพิธี
423 ด.ญ.ทิพย์อักษร ศิลาโชติ เข้าร่วมพิธี
424 ด.ญ.สิริยากร โตมร เข้าร่วมพิธี
425 นางสาวปิยะมน มาละนัย เข้าร่วมพิธี
426 ด.ญ.ปิยวรรณ พรมมา เข้าร่วมพิธี
427 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ศรีโยธี เข้าร่วมพิธี
428 นายณัฐวุฒิ วงศ์ขุนทด เข้าร่วมพิธี
429 นางอุบลวรรณ พันธ์งาม เข้าร่วมพิธี
430 นางสาวขวัญชนก ดวงสมร เข้าร่วมพิธี
431 นางสาววันเฉลิม ธรรมบุตร เข้าร่วมพิธี
432 นางพิชญา ธงภักดิ์ เข้าร่วมพิธี
433 นางสาวขวัญชนก ดวงสมร เข้าร่วมพิธี
434 นางสาวเบญจมาศ แสงพล เข้าร่วมพิธี
435 นางสาวจิ่น ศรีรมย์ เข้าร่วมพิธี
436 นางสาวหยาดฟ้า โพธิบุตร เข้าร่วมพิธี
437 นางสาวนิศากร บัวศรี เข้าร่วมพิธี
438 นางสาวบารมี นครชัย เข้าร่วมพิธี
439 นางสาวณัฐนันท์ ทองทิพย์รุจิภาส เข้าร่วมพิธี
440 นางสาวกนกวรรณ สมาลีย์ เข้าร่วมพิธี
441 นางสาวชลิตา ศรีรักษา เข้าร่วมพิธี
442 นางสาวผกาพรรณ วรรณ์โท เข้าร่วมพิธี
443 นางสาวณัฐนันท์ ทองทิพย์รุจิภาส เข้าร่วมพิธี
444 นางสาวกนกวรรณ สมาลีย์ เข้าร่วมพิธี
445 นางสาวกชกร ปัญจา เข้าร่วมพิธี
446 นางกาญจนา บูรณะ เข้าร่วมพิธี
447 นางสาวสุรีย์พร พงค์พีละ เข้าร่วมพิธี
448 นางสาวชลิดา อุตรวิเศษ เข้าร่วมพิธี
449 นางสาวนรินทร์นิตา สงวน เข้าร่วมพิธี
450 นางบุษบา วสยางกูร เข้าร่วมพิธี
451 นางสาวจุรีรัตน์ คำเคน เข้าร่วมพิธี
452 นางสาวธิดารัตน์ เนตรพันทัง เข้าร่วมพิธี
453 นางสาวยุพา ปัดถา เข้าร่วมพิธี
454 นางสาวบุษบง หาจักร เข้าร่วมพิธี
455 นางสาวดาริณี ศรีอินทร์ เข้าร่วมพิธี
456 นางสาวยุพา โสพัฒน์ เข้าร่วมพิธี
457 นางสาวพลอยไพลิน ถนอม เข้าร่วมพิธี
458 นางอรวรรณ สอดศรี เข้าร่วมพิธี
459 นางศิริกุล วงษ์ศรีมี เข้าร่วมพิธี
460 นางสาวสมฤดี สังภักดี เข้าร่วมพิธี
461 นางปัทมา พิมพ์ศรี เข้าร่วมพิธี
462 นางขวัญกาญดา บุตรงาม เข้าร่วมพิธี
463 นางจรินทร นาสารีย์ เข้าร่วมพิธี
464 นางสาววรัชยา นิลไทย เข้าร่วมพิธี
465 นางสาวพัชรีพร สุดยอดสุข เข้าร่วมพิธี
466 นางสาวเกวลิน ณ นิมิตร เข้าร่วมพิธี
467 นางกฤษณา บุญยืน เข้าร่วมพิธี
468 นางปัทมพร รุ่งแสง เข้าร่วมพิธี
469 นางวิบูลวรรณ พันธ์ดี เข้าร่วมพิธี
470 นางสาวศิริพร ศรีเมือง เข้าร่วมพิธี
471 นางสายสมร คำเหลือ เข้าร่วมพิธี
472 นางอุบล ขาไถล เข้าร่วมพิธี
473 นางสาวสุภาวดี สารทา เข้าร่วมพิธี
474 นางนิตยา พวงแก้ว เข้าร่วมพิธี
475 นางชุตินันท์ ขุมเงิน เข้าร่วมพิธี
476 นางสาวปุรชรัชมิ์ ประดับศรี เข้าร่วมพิธี
477 นางสาวอาทิติยา กิติลาภ เข้าร่วมพิธี
478 นางสาวละอองดาว คำอุดม เข้าร่วมพิธี
479 นางสาวฐิติชญาน์ สุปัตติ เข้าร่วมพิธี
480 นางสาวรชตวรรณ เจียวเพ็ง เข้าร่วมพิธี
481 นางสาวอรพินท์ ด้วงนิล เข้าร่วมพิธี
482 นางสาวชนากานต์ ทองค่ำ เข้าร่วมพิธี
483 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ศรี เข้าร่วมพิธี
484 นางสาววรัญญา บุญโสม เข้าร่วมพิธี
485 นางสาวอรยารัตน์ ดอกพอง เข้าร่วมพิธี
486 นางสาววราภรณ์ มีบุญเปี่ยม เข้าร่วมพิธี
487 นางสาวชุติกาญจน์ บุญนำวัฒนโรจน์ เข้าร่วมพิธี
488 นางจรัสศรี สีแสด เข้าร่วมพิธี
489 นางเสงี่ยม จันทโชติ เข้าร่วมพิธี
490 นางสาวสายสุรีย์ จิตชัยภูมิ เข้าร่วมพิธี
491 นางสาวอรจิรา สมหมาย เข้าร่วมพิธี
492 นางสาวศิรัณยาพร สะใบ เข้าร่วมพิธี
493 นางสาวณัฐธภา วิชาชัย เข้าร่วมพิธี
494 นางสาวจิตราพร บุตราช เข้าร่วมพิธี
495 นางสาวดวงฤดี จำปาขีด เข้าร่วมพิธี
496 นางพัชนี ศรีคำ เข้าร่วมพิธี
497 นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์ เข้าร่วมพิธี
498 นางแววมยุรี วิเศษสังข์ เข้าร่วมพิธี
499 นางสาวมัลลิกา สาระ เข้าร่วมพิธี
500 นางสาวสวิตรา หนองหว้า เข้าร่วมพิธี
501 นางเพ็ญจันทร์ เทพวงษ์ เข้าร่วมพิธี
502 นางสวรรค์ ประจำ เข้าร่วมพิธี
503 นางสาวสิริฉาย ประจำ เข้าร่วมพิธี
504 นางสาวพัชริดา เนื้อแก้วงาม เข้าร่วมพิธี
505 นางสาวจิตตราพร โสธาตุ เข้าร่วมพิธี
506 นางสาวธิติมา ฉิมงาม เข้าร่วมพิธี
507 นางสาวนัฏฐชา ศิริผล เข้าร่วมพิธี
508 นางธนิดา โสภาลี เข้าร่วมพิธี
509 นางกัลยาภัสร์ ทองมนต์ศุภศิริ เข้าร่วมพิธี
510 นางสาวไพวรรณ ธรรมชาติ เข้าร่วมพิธี
511 นางสาวราตรี จงจำ เข้าร่วมพิธี
512 นางราชมาลี ต้อนรับ เข้าร่วมพิธี
513 นางสาวบัวภา รจนัย เข้าร่วมพิธี
514 นางบุญทัน บุญสอน เข้าร่วมพิธี
515 นางสาวสาวิตรี แหวนวงษ์ เข้าร่วมพิธี
516 นายสุรวุฒ บัวสอน เข้าร่วมพิธี
517 นางสาวทิพวัลย์ ซำบุญมี เข้าร่วมพิธี
518 นางสาวศิริวรรณ วรสา เข้าร่วมพิธี
519 นางสาววราภรณ์ กาวัลย์ เข้าร่วมพิธี
520 นางสาวสุขุมาภรณ์ โลจรัส เข้าร่วมพิธี
521 นางสุภาภรณ์ วิวัฒนศิริโภคิน เข้าร่วมพิธี
522 นางวิลาวัลย์ ประสมศรี เข้าร่วมพิธี
523 นางสาวพัชรินทร์ ศรีเมือง เข้าร่วมพิธี
524 นางสาวบุปผา สมบูรณ์พันธ์ เข้าร่วมพิธี
525 นางสาวภัคธีมา เหมาะสิงห์ เข้าร่วมพิธี
526 นางพัทยา โพธิวัฒน์ เข้าร่วมพิธี
527 นางสุดใจ อาสนสุวรรณ เข้าร่วมพิธี
528 นางสาวอริยาพร วงวาฬ เข้าร่วมพิธี
529 นางสาวเทียมจันทร์ บุญค้า เข้าร่วมพิธี
530 นางสาวรชนิชล บุญส่ง เข้าร่วมพิธี
531 นางสาวบุญธิดา ไชยเสนา เข้าร่วมพิธี
532 นางสาววิจิตรา โพธิชัย เข้าร่วมพิธี
533 นางพิไล เจริญชัย เข้าร่วมพิธี
534 นางบันทึก คำผง เข้าร่วมพิธี
535 นางสาวขวัญเรือน บุญยม เข้าร่วมพิธี
536 นางสาวพิไลวรรณ สมแก้ว เข้าร่วมพิธี
537 นางสาวอินทิรา ดาสันทัด เข้าร่วมพิธี
538 นางสาวสุภมาศ ชะโน เข้าร่วมพิธี
539 นางสาวจุฬาลักษณ์ มาสุข เข้าร่วมพิธี
540 นางสาววงศ์วรัญญู สายสาร เข้าร่วมพิธี
541 นางสาวบุณยานุช ขุนเมือง เข้าร่วมพิธี
542 นางสาวกัญจน์ชญา ศรีเสริมธนากูล เข้าร่วมพิธี
543 นางสาวมยุลี เลิศผล เข้าร่วมพิธี
544 นางธนัชพร สนิท เข้าร่วมพิธี
545 นางสาวพรพิมล ตังสกุล เข้าร่วมพิธี
546 นางสาวนพมาศ หมุนลี เข้าร่วมพิธี
547 นางสาววิยะดา ไชยโชติ เข้าร่วมพิธี
548 นางสาวเอื้องฟ้า แรงกล้า เข้าร่วมพิธี
549 นางสาวกิตติมา โพธิ์อุดม เข้าร่วมพิธี
550 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ศรีปัตเนตร เข้าร่วมพิธี
551 นางสาวอัจฉรา โพธิ์ใบ เข้าร่วมพิธี
552 นางสาวกัญจน์ชญา ศรีเสริมธนากูล เข้าร่วมพิธี
553 นางเตือนใจ ดาวเรือง เข้าร่วมพิธี
554 นางวิจารุณี ขันทองคำ เข้าร่วมพิธี
555 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชราวรรณ บุญราช เข้าร่วมพิธี
556 นางฐิตาพร สู่เสน เข้าร่วมพิธี
557 นางสาวเบญจพร ตาอุดม เข้าร่วมพิธี
558 นางสาวผกาวรรณ ธรรมรส เข้าร่วมพิธี
559 นางสาวธัญสุดา ทัพใจหาญ เข้าร่วมพิธี
560 นางสาวนันทวัน แก้วรักษา เข้าร่วมพิธี
561 นางสาวอพาภรณ์ สมานไชย เข้าร่วมพิธี
562 นางสาวธัญพิชชา สารภาพ เข้าร่วมพิธี
563 นางสาวสายชล ลุนจันทา เข้าร่วมพิธี
564 นางสาวกัลยานี มาพงษ์ เข้าร่วมพิธี
565 นางสาวอพาภรณ์ สมานชัย เข้าร่วมพิธี
566 นางสาวยุพา สนิทพันธ์ เข้าร่วมพิธี
567 นางสาวศิรินภา จันทิชัย เข้าร่วมพิธี
568 นางสาวมัณฑิกา ศรีเสริม เข้าร่วมพิธี
569 นางสาวอารียา สุวรรณดี เข้าร่วมพิธี
570 นางสาวพรรณิภา โสสอน เข้าร่วมพิธี
571 นางสาวณัฐณิชา ทองแพง เข้าร่วมพิธี
572 นางสาวนันทิดา วันนา เข้าร่วมพิธี
573 นางสาวชลธนิจ ศรีสัจธรรม เข้าร่วมพิธี
574 นางสาวรัตนาภรณ์ สร้อยสนธิ์ เข้าร่วมพิธี
575 นางสาวกุลปริยา ตลับทอง เข้าร่วมพิธี
576 นางสาวนิตยา พรหมโลก เข้าร่วมพิธี
577 นางสาวภารดี คิดไว เข้าร่วมพิธี
578 นางสาวนารีรัตน์ อินตะนัย เข้าร่วมพิธี
579 นางสาววราพร สีหาบุตร เข้าร่วมพิธี
580 นางสาวยุวรี ผ่องราศรี เข้าร่วมพิธี
581 นางสาวอิษยา พรมสามสี เข้าร่วมพิธี
582 นางสาววิชญาดา อร่ามเรือง เข้าร่วมพิธี
583 นางสาวพิชญธิดา ศรีบุญ เข้าร่วมพิธี
584 นางสาวศิริลักษณ์ งามเจริญ เข้าร่วมพิธี
585 นางจตุพร ฤทธิวรรณ เข้าร่วมพิธี
586 นางสาวนวลใย ศรีอุบล เข้าร่วมพิธี
587 นางสาวสุผัสสา สังขาว เข้าร่วมพิธี
588 นางพิศยา โดดเดี่ยว เข้าร่วมพิธี
589 นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์ เข้าร่วมพิธี
590 นางคนึงนิต ไทยปิยะ เข้าร่วมพิธี
591 นางสาวจิระประภา วงษา เข้าร่วมพิธี
592 นางสาวภรภัทร คำพอง เข้าร่วมพิธี
593 นางสาวพัฒชรินทร์ อินตะนัย เข้าร่วมพิธี
594 นางสาวณัฐธิกา แก้วเกิด เข้าร่วมพิธี
595 นางสาวสุจิตรา โดดเดี่ยว เข้าร่วมพิธี
596 นางสาวจิราวรรณ บุญปัญญา เข้าร่วมพิธี
597 นางสาวสริตา ดำดิน เข้าร่วมพิธี
598 นางสาววิไลวรรณ อินทะโส เข้าร่วมพิธี
599 นางสาวอรอุมา พรมโสภา เข้าร่วมพิธี
600 นางสาวปานจิตร เทียมสิงห์ เข้าร่วมพิธี
601 นางสาวนาฎยา บุตรมี เข้าร่วมพิธี
602 นางอิศราภรณ์ ป้องกัน เข้าร่วมพิธี
603 นางพวงผกา จิตสุภาพ เข้าร่วมพิธี
604 นางณัฐชานัน ศิริชนะ เข้าร่วมพิธี
605 นางทีรนัน สุขเสริม เข้าร่วมพิธี
606 นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์ เข้าร่วมพิธี
607 นายธนายุทธ จิตรหาญ เข้าร่วมพิธี
608 นางกนกนภา รุญเจริญ เข้าร่วมพิธี
609 นางรุ่งนภา เนตรพันทัง เข้าร่วมพิธี
610 นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย เข้าร่วมพิธี
611 นางกนกศรี วิลาวัลย์ เข้าร่วมพิธี
612 นางอรพรรณ วิเศษแก้ว เข้าร่วมพิธี
613 นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน เข้าร่วมพิธี
614 นายธนาพงศ์ ปราณีบุตร เข้าร่วมพิธี
615 นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ เข้าร่วมพิธี
616 นางนิธิตา เติมจิตร เข้าร่วมพิธี
617 นางสงวนจิตร กัญญาบุญ เข้าร่วมพิธี
618 นางสาวจารุวรรณ ม่วงมิตร เข้าร่วมพิธี
619 นางมลิวัลย์ หัตถสาร เข้าร่วมพิธี
620 นางสาวปัทมา กองทรัพย์ เข้าร่วมพิธี
621 นางสาวอาทิตยา วันดี เข้าร่วมพิธี
622 นางจารุณี เอี่ยมสุข เข้าร่วมพิธี
623 นางชัญญานุช พลชัย เข้าร่วมพิธี
624 นางอัญชลี ภูบัวเพชร เข้าร่วมพิธี
625 นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์ เข้าร่วมพิธี
626 นางสาวธนิษฐา ทองพนม เข้าร่วมพิธี
627 นางสาวสายฝน ผาปรางค์ เข้าร่วมพิธี
628 นางสาวณัฏฐภรณ์ ถาบุตร เข้าร่วมพิธี
629 นายประสิทธิ์ พวงสวัสดิ์ เข้าร่วมพิธี
630 นายสุภกร สิงห์วงศ์ เข้าร่วมพิธี
631 นายไพศาล ชัยโคตร เข้าร่วมพิธี
632 นายวันชัย พรมสุวรรณ์ เข้าร่วมพิธี
633 นายณัฐพัชร์ พันธุวิทย์ เข้าร่วมพิธี
634 นางสาวปติมากร บุษบงค์ เข้าร่วมพิธี
635 นางสาวปราณวลี จำลอง เข้าร่วมพิธี
636 นางสาวดาวใจ คำนน เข้าร่วมพิธี
637 นางสาวรัตนา ฉิมรัมย์ เข้าร่วมพิธี
638 นางสาวนงนุช ขวัญจา เข้าร่วมพิธี
639 นางพัทธนันท์ แก้วสังข์ไชย เข้าร่วมพิธี
640 นายแก้วมณี ชิดชม เข้าร่วมพิธี
641 นางสาวนิภาพร ชัยชาญ เข้าร่วมพิธี
642 นางรินทร์ทิพภา ไชยวุฒ์ เข้าร่วมพิธี
643 นางสุกัญญา เพ่งพิศ เข้าร่วมพิธี
644 นางณัฐศิมาภรณ์ ชัยกวงชา เข้าร่วมพิธี
645 นางสาวสุประภา ขันไชย เข้าร่วมพิธี
646 นางเสน่หา พลโสภา เข้าร่วมพิธี
647 นางสิตาพัชร์ ไชยราช เข้าร่วมพิธี
648 นางสาวศินารักษ์ สุขโต เข้าร่วมพิธี
649 นางจำปา สมรัตน์ เข้าร่วมพิธี
650 นางสาวชมนาท จะรัมย์ เข้าร่วมพิธี
651 นางทิภาภรณ์ วิสูงเล เข้าร่วมพิธี
652 นางณัฐกรณ์ คำศรี เข้าร่วมพิธี
653 นางสาวประกายดาว ทองสลับ เข้าร่วมพิธี
654 นางสาววรัญญา วงษา เข้าร่วมพิธี
655 นางวรัญญา สายทอง เข้าร่วมพิธี
656 นางสาวภัสกร ไชยรัตน์ เข้าร่วมพิธี
657 นางสาวจีรัฎติกรณ์ คนขยัน เข้าร่วมพิธี
658 นางอัจฉรา วงษ์ชม เข้าร่วมพิธี
659 นางสาวศิริภา ผาสมวงค์ เข้าร่วมพิธี
660 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร เข้าร่วมพิธี
661 นางสาวบุปผาวรรณ์ สีดา เข้าร่วมพิธี
662 นางจุฬารัตน์ ถีระแก้ว เข้าร่วมพิธี
663 นางวัณนิพา แพงศรี เข้าร่วมพิธี
664 นางสาวพัชราภรณ์ พิมพ์ทอง เข้าร่วมพิธี
665 นางพรรณปพร บุญเอนก เข้าร่วมพิธี
666 นางสาวนภารัตน์ ศิริยานต์ เข้าร่วมพิธี
667 นางสาวภัทราวดี สุภาพ เข้าร่วมพิธี
668 นางมาลัยพร บุญเสนอ เข้าร่วมพิธี
669 นางดารุณี ทองนาค เข้าร่วมพิธี
670 นางวัจฉราภรณ์ ทองแดง เข้าร่วมพิธี
671 นางสาววราภรณ์ ราษี เข้าร่วมพิธี
672 นางสาวณัฐวรรณ สารบรรณ เข้าร่วมพิธี
673 นางสาวมณีรัตน์ ศรีสงคราม เข้าร่วมพิธี
674 นางสาวสุวนันท์ คันศร เข้าร่วมพิธี
675 นางสาวทักษพร แก้วอุดร เข้าร่วมพิธี
676 นางสาวกัญญาภัค กันยา เข้าร่วมพิธี
677 นางทิพาพรรณ สวัสดี เข้าร่วมพิธี
678 นางบุญเถี่ยง ชมภูวงศ์ เข้าร่วมพิธี
679 นางสาวณัฐมน ดวนใหญ่ เข้าร่วมพิธี
680 นางจันทร์เพ็ญ ทองมาก เข้าร่วมพิธี
681 นางมาลัยวรรณ สงคราม เข้าร่วมพิธี
682 นางสุพัฒน์ ผ่านพินิจ เข้าร่วมพิธี
683 นางวาสนา แก่นแก้ว เข้าร่วมพิธี
684 นางสาวรัชนี ธรรมคุณ เข้าร่วมพิธี
685 นางสาววนิดา มั่นคง เข้าร่วมพิธี
686 นางสาวระพีพร สมจันทร์ เข้าร่วมพิธี
687 นางสาวนิดา กวั้งซ้วน เข้าร่วมพิธี
688 นางสาววภรณ์ ทองกันยา เข้าร่วมพิธี
689 นางสาวรวิปรีญา ภูลสวัสดิ์ เข้าร่วมพิธี
690 นางสาวมาริษา สอนชูชีพ เข้าร่วมพิธี
691 นางสาวปิยะฉัตร โสดาธาตุ เข้าร่วมพิธี
692 นางสาวปรียารัตน์ บุญพามา เข้าร่วมพิธี
693 นางสาวชญาน์ทิพย์ คำลา เข้าร่วมพิธี
694 นางสาวอารียา ยะฮวดสา เข้าร่วมพิธี
695 นางสาวสุภาวดี ระยับศรี เข้าร่วมพิธี
696 นางสาวกิตติยาภรณ์ สำเภา เข้าร่วมพิธี
697 นางสาวสมฤดี สมคิด เข้าร่วมพิธี
698 นางสาวดวงแก้ว พิมพ์ทอง เข้าร่วมพิธี
699 นางสาวนุตประวีณ์ บัวหอม เข้าร่วมพิธี
700 นางวีรันทร์วรา วิลัยเลิศ เข้าร่วมพิธี
701 นางสาววานิฉาย ทองพูล เข้าร่วมพิธี
702 นางสาวลักษณารีย์ รุ้งแก้ว เข้าร่วมพิธี
703 นางหนูจันทร์ รัตนวัน เข้าร่วมพิธี
704 นางสาวสุณิสา ศรีแย้ม เข้าร่วมพิธี
705 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจนอักษร ดวนใหญ่ เข้าร่วมพิธี
706 นางสาวชนันท์ธิพัฒน์ สมจันทร์ เข้าร่วมพิธี
707 นางสาวนิภาพร ภูลสวัสดิ์ เข้าร่วมพิธี
708 นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ เข้าร่วมพิธี
709 นางสาวบุษราคัม สีทา เข้าร่วมพิธี
710 นางสาวกวินตา ผู้ท่วม เข้าร่วมพิธี
711 นางสาวยุพาพร รองดอน เข้าร่วมพิธี
712 นางสาวประภาพร พันธ์แก่น เข้าร่วมพิธี
713 นางสาวอริษา พิมพ์ทอง เข้าร่วมพิธี
714 นางดาราวรรณ แก้วพะเนาว์ เข้าร่วมพิธี
715 นางราตรี ทองเทพ เข้าร่วมพิธี
716 นางธนพินธ์ บุญตระการ เข้าร่วมพิธี
717 นางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์ เข้าร่วมพิธี
718 นางวรกร วัชรกรอนันทน์ เข้าร่วมพิธี
719 นางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์ เข้าร่วมพิธี
720 นางสาวสุริญาพร ลาลุน เข้าร่วมพิธี
721 นางสาวอัจฉรา กลิ่นถือศิลป์ เข้าร่วมพิธี
722 นางบุณยดา ศรีบุญเรือง เข้าร่วมพิธี
723 นางสาวศศิร์ธา จันทะคัด เข้าร่วมพิธี
724 นางสาวกนกทิพย์ ไชยพันโท เข้าร่วมพิธี
725 นางสาววราภรณ์ ภิญโย เข้าร่วมพิธี
726 นางอรัญญา กิ่งสีดา เข้าร่วมพิธี
727 นางสาวกานต์พิชชา นรสาร เข้าร่วมพิธี
728 นางสาวเรณู เสาเวียง เข้าร่วมพิธี
729 นางสาวจินตหรา พรรณนา เข้าร่วมพิธี
730 นางสาวอุไรภรณ์ บุตะเคียน เข้าร่วมพิธี
731 นางนิศาชล อนุพันธุ์ เข้าร่วมพิธี
732 นางน้ำฝน บางใบ เข้าร่วมพิธี
733 นางวงเดือน ลาโพธิ์ เข้าร่วมพิธี
734 นางสุกานดา สมพงษ์ เข้าร่วมพิธี
735 นางสาวชวัลรัตน์ เทพวงษ์ เข้าร่วมพิธี
736 นางสาวชุดาภา ไชยปัญญา เข้าร่วมพิธี
737 นางกัญญานันท์ อินถวาธนวัฒน์ เข้าร่วมพิธี
738 นางสาวจุฑามาศ ตั้งตระกูล เข้าร่วมพิธี
739 นายทรงกรด วงศ์ภักดี เข้าร่วมพิธี
740 นางสาวธิดา กันตรง เข้าร่วมพิธี
741 นายธนวัฒน์ หงษา เข้าร่วมพิธี
742 นางดรุณี บางใบ เข้าร่วมพิธี
743 นางสาวศิวาถรณ์ ฤทธิ์เดช เข้าร่วมพิธี
744 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรินพร จันทร์ดวง เข้าร่วมพิธี
745 นางสาวขนิษฐา ค้ำชู เข้าร่วมพิธี
746 นางสาววิไลพร นามสีฐาน เข้าร่วมพิธี
747 นางสาวนิภาพร บุรินทร์ เข้าร่วมพิธี
748 นางสาววันทนา มังษา เข้าร่วมพิธี
749 นางสาวเพ็ญนภา ภูธา เข้าร่วมพิธี
750 นางธิชาพร ใจมนต์ เข้าร่วมพิธี
751 นางสาวภานุมาส ปัดถา เข้าร่วมพิธี
752 นางสาวนริศรา จรูญกุล เข้าร่วมพิธี
753 นางสาวสุพัตรา ผุดผาย เข้าร่วมพิธี
754 นางพาพร สว่างภพ เข้าร่วมพิธี
755 นางสาวสมเพียร มังษา เข้าร่วมพิธี
756 นางสาววนิดา ยอดแก้ว เข้าร่วมพิธี
757 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี คณะกรรมการดำเนินงาน
758 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล คณะกรรมการดำเนินงาน
759 นายสุเทพ ศรบุญทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
760 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
761 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง คณะกรรมการดำเนินงาน
762 นายชาณุวัติ ศรเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
763 นายสมโภชน์ หลักฐาน คณะกรรมการดำเนินงาน
764 นายอนันต์ ถมทองทวี คณะกรรมการดำเนินงาน
765 นางสรัญญา เถาว์บุญ คณะกรรมการดำเนินงาน
766 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน คณะกรรมการดำเนินงาน
767 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน คณะกรรมการดำเนินงาน
768 นางกุลจิรา ไตรภูมิ คณะกรรมการดำเนินงาน
769 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา คณะกรรมการดำเนินงาน
770 นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี คณะกรรมการดำเนินงาน
771 นายบุญช่วย รอดเนียม คณะกรรมการดำเนินงาน
772 นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร คณะกรรมการดำเนินงาน
773 นางสาวปาริชาติ อาจสำแดง คณะกรรมการดำเนินงาน
774 นางจุฑาริณี แกล้วเกษตรกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
775 นางพีระวรรณา เขียวหวาน คณะกรรมการดำเนินงาน
776 นางสาวจันทิมา วงศ์จอม คณะกรรมการดำเนินงาน
777 นางสาวเบญจมาศ ตั้งอติพร คณะกรรมการดำเนินงาน
778 นางสาวนงค์นุช พิมซาย คณะกรรมการดำเนินงาน
779 นายเสรี กาหลง คณะกรรมการดำเนินงาน
780 นางวราภรณ์ ทองสุข คณะกรรมการดำเนินงาน
781 นางสุรียาพร ทองสูบ คณะกรรมการดำเนินงาน
782 นายเรืองฤทธิ์ อิ่มเต็ม คณะกรรมการดำเนินงาน
783 นายรังสรรค์ ทองมนต์ คณะกรรมการดำเนินงาน
784 นายสำราญ สาระมู คณะกรรมการดำเนินงาน
785 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล วิทยากร
786 นายเสถียร ลาโพธิ์ วิทยากร
787 นายเสรี กาหลง วิทยากร
788 นางดาวรุ่ง โสภา วิทยากร
789 นางวงเดือน ลาโพธิ์ วิทยากร
790 นางดาราวรรณ แก้วพะเนาว์ วิทยากร
791 นางสาวศศิร์ธา จันทะคัด วิทยากร

[ คำสั่ง สพป.ศก.1 ]