รหัสเข้าระบบอาหารกลางวัน[ กลับรายการเดิม ]
ที่ ชื่อ โรงเรียน อำเภอ Thai School Lunch School Lunch System
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
1 บ้านหญ้าปล้อง เมือง 139_001 2505
2 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง 139_002 3899
3 บ้านคูซอด เมือง 139_005 Mt2uHkPE
4 บ้านเปือย (เมืองฯ) เมือง 139_006 53
5 บ้านง้อหนองแสง เมือง 139_007 7
6 มารีวิทยา เมือง 139_009 1234
7 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง 139_011 BtcgrNqR
8 บ้านโนนแย้ เมือง 139_012 18032529
9 บ้านน้ำคำ เมือง 139_013 10082503
10 บ้านหนองไผ่ เมือง 139_014 s5CZcpUN
11 บ้านเวาะ เมือง 139_015 1221 Kansorn2009 4009
12 บ้านหนองคำ เมือง 139_016 KaQo67ha
13 วัดหลวงวิทยา เมือง 139_018 1111
14 รวมสินวิทยา เมือง 139_019 839663007
15 อนุบาลวัดพระโต เมือง 139_020 313
16 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง 139_022 11111
17 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมือง 139_023 7214
18 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมือง 139_024 1924
19 มหาราช 3 เมือง 139_025 11111
20 อนุบาลศรีสะเกษ เมือง 139_026 anubansisaket Worakamon 1326
21 บ้านหนองโนวิทยา เมือง 139_030 3001
22 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมือง 139_032 hx6D2qhm
23 บ้านหนองแก้วสำโรง เมือง 139_033 2222
24 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมือง 139_034 11111
25 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมือง 139_035 4444
26 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมือง 139_036 BrZzfPeZ
27 บ้านดอนสั้น เมือง 139_037 37
28 บ้านหนองครก เมือง 139_041 607
29 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมือง 139_042 1390
30 บ้านดอนกลาง เมือง 139_043 5555
31 บ้านหมากเขียบ เมือง 139_044 9999
32 บ้านยางกุดนาคำ เมือง 139_045 2504
33 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) เมือง 139_046 8888
34 บ้านบก เมือง 139_047 2510 pj12345 6049
35 บ้านแทงวิทยา เมือง 139_048 0
36 บ้านซำโพธิ์ เมือง 139_049 1313
37 บ้านหนองโพธิ์ เมือง 139_051 Rf2zF8Wd
38 บ้านหนองสวง เมือง 139_052 3333
39 บ้านก้านเหลือง เมือง 139_054 3333
40 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 เมือง 139_055 1234
41 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) เมือง 139_056 11111
42 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมือง 139_057 gLLuLrBc
43 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมือง 139_058 1111
44 ราชประชานุเคราะห์ 29 เมือง 139_059 1111
45 บ้านทุ่ม เมือง 139_061 2299
46 บ้านโนนแกด เมือง 139_062 18032529
47 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง 139_063 30602
48 บ้านเสือบอง เมือง 139_064 3992
49 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมือง 139_065 28102498
50 บ้านแดงเหล่ายอด เมือง 139_066 56789
51 ตะดอบวิทยา เมือง 139_067 2503
52 บ้านขมิ้น เมือง 139_068 2503
53 บ้านหางว่าวโนนบัว เมือง 139_069 68
54 บ้านฮ่องแข้ดำ เมือง 139_070 12022501
55 บ้านโพนค้อ เมือง 139_071 2222
56 บ้านจานหนองคู เมือง 139_072 1377
57 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมือง 139_073 9130
58 จินดาวิทยาคาร 3 เมือง 139_075 9CEzE7hp
59 บ้านก่อโนนหล่อง เมือง 139_076 1122
60 บ้านโพนแดง เมือง 139_077 4444
61 บ้านหนองแคนหนองเทา เมือง 139_079 PpSfdNsx
62 บ้านแกประชาสามัคคี เมือง 139_080 1122
63 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย 139_083 o5byJwUB
64 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย 139_084 dindum Dindum 2792
65 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย 139_085 1126
66 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย 139_086 3389
67 บ้านโนนคูณ (ยชน.) ยางชุมน้อย 139_087 2222 Nonkhun1 2932
68 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย 139_088 2505
69 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย 139_090 j2jJQjgA
70 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย 139_091 91 boonschool2561 5812
71 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย 139_094 ZSgTJZMw
72 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย 139_095 530605
73 บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมน้อย 139_096 5555 HND530609 7497
74 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย 139_097 5678
75 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) ยางชุมน้อย 139_098 8iuoBurn
76 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย 139_099 aycn799
77 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย 139_100 2501
78 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย 139_101 101
79 อนุบาลวังหิน วังหิน 139_102 PcF2QGxQ
80 บ้านกะเอิน วังหิน 139_103 990705081
81 บ้านโพนดวน วังหิน 139_104 7676
82 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วังหิน 139_105 2222
83 บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน 139_106 1166
84 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน 139_107 2529
85 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน 139_108 2529
86 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน 139_109 2501
87 บ้านสว่าง วังหิน 139_110 1124
88 บ้านดงยาง วังหิน 139_111 2514
89 บ้านหนองคูโนนแก้ว วังหิน 139_112 2HiCatte
90 บ้านหนองกันจอ วังหิน 139_113 2530
91 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน 139_114 2222
92 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน 139_115 2222
93 บ้านลิงไอ วังหิน 139_116 lingai
94 บ้านหนองบัว วังหิน 139_117 23212321
95 บ้านสร้างสะแบง วังหิน 139_118 1033010226
96 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 วังหิน 139_119 3333
97 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน 139_120 616912
98 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน 139_123 2499
99 บ้านโนนดู่ (วห.) วังหิน 139_124 1111
100 บ้านทุ่ง วังหิน 139_125 WAA6yAH7 samran2514 2514
101 บ้านสร้างบาก วังหิน 139_126 sangbak
102 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน 139_127 2222
103 บ้านสะมัด วังหิน 139_128 1111
104 บ้านหนองคู วังหิน 139_129 wWDPJpDc Tananya2516 3556
105 บ้านโพนยาง วังหิน 139_131 123456
106 บ้านทุ่งน้อย วังหิน 139_132 0911
107 บ้านหนองทุ่ม วังหิน 139_133 260331
108 บ้านเห็นอ้ม วังหิน 139_134 1804
109 บ้านตีกา วังหิน 139_135 1236
110 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน 139_136 379
111 บ้านหนองตาเชียง วังหิน 139_137 1111
112 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 139_138 XbRqnerq
113 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 139_139 xXkiPRQo
114 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 139_140 JpsoHcSt
115 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ 139_142 udQCWiPP
116 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 139_143 1212
117 บ้านเสมอใจ พยุห์ 139_144 f6UrhTg7 oraock2524 3369
118 บ้านหนองค้า พยุห์ 139_145 530836 kovit 4366
119 บ้านหนองออ พยุห์ 139_147 12345678
120 บ้านเปือย (พยุห์) พยุห์ 139_148 2316
121 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 139_149 862466799
122 บ้านหนองเตย พยุห์ 139_150 9999
123 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 139_151 2889
124 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ 139_152 2504
125 บ้านป่าไร่ พยุห์ 139_153 1111
126 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ 139_154 wda27zRe
127 อนุบาลพยุห์ พยุห์ 139_155 2222
128 บ้านหนองรัง พยุห์ 139_157 tmC8SRns 530840 0840
129 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 139_158 bpSq9SEk
130 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 139_159 2504
131 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 139_160 LfNoc2qF
132 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ 139_161 1111
133 บ้านกระถุน พยุห์ 139_162 11111
134 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ 139_163 29082505
135 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ 139_164 9081
136 บ้านหนองกุงสนามชัย โนนคูณ 139_165 kb7Cm8hq
137 บ้านก้อนเส้า โนนคูณ 139_166 TyDwKxx7
138 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ โนนคูณ 139_167 33010175
139 บ้านโคกสะอาด โนนคูณ 139_168 2509
140 บ้านหนองหิน โนนคูณ 139_169 22334455
141 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนคูณ 139_170 2468
142 บ้านหนองแวง (นค.) โนนคูณ 139_171 2529
143 บ้านโนนดู่ (นค.) โนนคูณ 139_172 8122
144 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง โนนคูณ 139_173 9999
145 บ้านโนนคูณ (นค.) โนนคูณ 139_174 8345
146 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) โนนคูณ 139_175 8o9jCJcb
147 บ้านหนองจิก โนนคูณ 139_176 2222
148 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว โนนคูณ 139_177 1111177
149 บ้านร่องเก้า โนนคูณ 139_179 9999
150 บ้านเท่อเล่อ โนนคูณ 139_180 1122
151 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ 139_183 45659125
152 บ้านหนองสนม โนนคูณ 139_184 12345
153 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ โนนคูณ 139_185 Embq5P3k
154 บ้านปลาข่อ โนนคูณ 139_186 11062522
155 บ้านผักขย่าใหญ่ โนนคูณ 139_187 KnYiPqSg
156 บ้านเวาะวิทยาคม โนนคูณ 139_188 2508
157 บ้านหยอด โนนคูณ 139_189 9999
158 บ้านนาม่อง-นาเมือง โนนคูณ 139_190 12345
159 บ้านหนองตลาด โนนคูณ 139_191 12345
160 บ้านเหล่าฝ้าย โนนคูณ 139_192 253417
161 บ้านบกแดงผักขะย่า โนนคูณ 139_193 2222
162 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โนนคูณ 139_194 5447
163 บ้านโปร่ง โนนคูณ 139_195 123456
164 บ้านหัวเหล่า โนนคูณ 139_196 2516
165 บ้านโนนสว่าง (นค.) โนนคูณ 139_197 197
166 บ้านโพนงาม โนนคูณ 139_198 1122
167 บ้านละทาย กันทรารมย์ 139_201 9999
168 บ้านกอก กันทรารมย์ 139_202 2222
169 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ 139_203 203
170 บ้านเขวา กันทรารมย์ 139_204 2222
171 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ 139_205 6440
172 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ 139_207 33010137
173 บ้านเปือย (กร.) กันทรารมย์ 139_208 7337
174 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ 139_209 5555
175 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ 139_210 2506
176 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ 139_211 2222
177 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ 139_212 2520
178 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ 139_213 9999
179 บ้านทาม กันทรารมย์ 139_214 1802
180 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ 139_215 WGKdTi3C banmad2561 8548
181 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ 139_216 230609
182 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ 139_217 2505
183 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ 139_218 33010122
184 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ 139_219 zPoG7xCw
185 บ้านอิปาด กันทรารมย์ 139_221 dYwhT5Bf
186 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ 139_222 2506 thungmangsch 3259
187 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ 139_223 2013
188 บ้านเทิน กันทรารมย์ 139_225 2499
189 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ 139_226 2498
190 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ 139_227 1111
191 บ้านกะวัน กันทรารมย์ 139_228 102
192 บ้านขาม กันทรารมย์ 139_229 308
193 บ้านจาน กันทรารมย์ 139_230 6072519
194 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ 139_231 2112
195 บ้านอาลัย กันทรารมย์ 139_232 yMAwusT1
196 บ้านบูรพา กันทรารมย์ 139_233 rN7Bm4TZ
197 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ 139_234 2503
198 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ 139_235 2521
199 บ้านนาดี กันทรารมย์ 139_236 5712
200 บ้านโนนสะอาด กันทรารมย์ 139_238 2648
201 บ้านเกาะ กันทรารมย์ 139_239 9999
202 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ 139_240 864340201
203 บ้านดู่ กันทรารมย์ 139_242 1111
204 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ 139_243 1111 3330500323072 9247
205 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ 139_244 4444
206 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ 139_246 1800
207 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ 139_247 530089
208 บ้านสีถาน กันทรารมย์ 139_248 2222
209 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ 139_249 1111
210 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ 139_250 ตตตต
211 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ 139_251 251
212 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ 139_252 2500
213 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ 139_253 45chotika
214 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ 139_254 530068
215 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ 139_255 817098623
216 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ 139_256 2222
217 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ 139_257 2521
218 บ้านหนองทามใหญ่ กันทรารมย์ 139_258 1212
219 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ 139_259 RJXtcX8U
220 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ 139_260 33010104
221 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ 139_261 2501
222 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ 139_262 33010106
223 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ 139_263 miJSb7uM
224 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ 139_264 33010108
225 บ้านหนองดุมหนองม่วง กันทรารมย์ 139_265 NA5NPFLT
226 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ 139_266 2502
227 บ้านหนองหัวช้าง กันทรารมย์ 139_267 4343
228 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ 139_268 5917
229 บ้านเลิงแฝก กันทรารมย์ 139_269 1111
230 บ้านลือชัย กันทรารมย์ 139_270 123456
231 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ 139_271 2505
232 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ 139_272 898472107
233 บ้านหนองกก กันทรารมย์ 139_273 1132
234 บ้านยาง กันทรารมย์ 139_274 5947
235 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ 139_275 3003
236 บ้านกล้วย กันทรารมย์ 139_276 9999
237 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ 139_277 1111
238 บ้านโคก กันทรารมย์ 139_278 FyrigzCs
239 มารดาทรงธรรม กันทรารมย์ 139_280 1111
240 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 139_282 4843
241 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 139_283 1997
242 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 139_284 bwkgLJLh
243 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 139_285 Uc6yojAa
244 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 139_286 2222
245 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง 139_287 33130
246 บ้านพันลำ กันทรารมย์ 139_288 YF71HXSM
247 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง 139_289 2529
248 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง 139_290 206
249 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 139_291 8989
250 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง 139_292 2222
251 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง 139_293 2525
252 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 139_294 9999
253 อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง 139_295 2504
254 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 139_296 7777
255 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง 139_297 9XURz4ij
256 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 139_298 207
257 บ้านหนองแวง (นก.) น้ำเกลี้ยง 139_299 299
258 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 139_300 1006
259 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 139_301 9999
260 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง 139_302 spEoKQmi
261 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 139_303 99099
262 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 139_304 2552
263 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง 139_305 1009
264 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 139_306 530721
265 บ้านคูเมือง น้ำเกลี้ยง 139_318 q57NRgeD
266 อนุบาลน้ำเพชร ยางชุมน้อย 139_319 DWgYKkJp
[ กลับรายการเดิม ]