การชุมนุมลูกเสือสำรอง ปี 2562

เลือกคณะกรรมการที่จะแจ้งชื่อ
ประเภทกรรมการฝ่าย จำนวน(คน)
1.อำนวยการ 0
2.จัดสถานที่ 20
3.เครื่องเสียง 1
4.รับลงทะเบียน 3
5.เทคนิคไฟฟ้า 0
6.ปฏิคม 0
7.นำเข้าร่วมกิจกรรมหลัก 0
8.แสดงรอบกองไฟ 8
9.ขบวนสวนสนาม 4
รวม36