การชุมนุมลูกเสือสำรอง ปี 2562

กรรมการฝ่าย 2.จัดสถานที่
ชื่อ-ตำแหน่ง แก้ไข
1.นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ประธาน
2.นายอุดม โพธิ์ชัย
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา รองประธาน
3.นายเกรียงไกร สูงสนิท
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก รองประธาน
4.นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
5.นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวินทร์
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
6.นางชลทิชา คำชา
  รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
7.นางวัฒนา ไชยจันดา
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
8.นางสาววรกมล รัตนอุดม
  รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เลขานุการ
9.นายถวัลย์ สมศรี
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ผู้ช่วยเลขาฯ
10.นายสมนึก พรมจันทร์
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
11.นายภควัน ขุนนามวงษ์
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
12.นายณรงค์กร แก้วศรีบุตร
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
13.พันจ่าอากาศโทจีระศักดิ์ นามวงษ์
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
14.นายชลธร ผิวเรือง
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
15.นายยศพัทธ์ สมบัล
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
16.นายสุชาติ สมศักดิ์
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
17.นายลิขิต บุญเฟรือง
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
18.นายวันชัย พงษ์สุระ
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
19.นายณรินทร์ ชินศรี
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
20.นายนฤเบศร์ พวงผกา
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ

เพิ่มรายชื่อ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง - โรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่