การชุมนุมลูกเสือสำรอง ปี 2562

กรรมการฝ่าย 8.แสดงรอบกองไฟ
ชื่อ-ตำแหน่ง แก้ไข
1.นางภัทรียา วิเศษศรี
  รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ประธาน
2.นางศุภากร พลตรี
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รองประธาน
3.นายสมนึก พรมจันทร์
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
4.นางสาวรุ่งทิวา บุญยอ
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
5.นางภัทรวดี เชื้อพนมนิธิยา
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เลขานุการ
6.นายครรชิต บัวภา
  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ผู้ช่วยเลขานุการ
7.นายกษิดินาถ วิเศษศรี
  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ
8.นางสาวสุกัญญา หันประดิษฐ์
  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ

เพิ่มรายชื่อ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง - โรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่