การชุมนุมลูกเสือสำรอง ปี 2562

กรรมการฝ่าย 9.ขบวนสวนสนาม
ชื่อ-ตำแหน่ง แก้ไข
1.นายยงชัย สุเมธิวิทย์
  ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) รองประธาน
2.นายธนิน เจริญราษฎร์
  ครู โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ผู้ช่วยเลขานุการ
3.นางสาวสิริญาพร ฤทธิ์เดช
  ครูรร.บ้านตำแยหนองเม็ก กรรมการ
4.
   กรรมการ

เพิ่มรายชื่อ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง - โรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่