Сȼͺ á .
ç¹ ͺ
1 บ้านเวาะ ª
2 บ้านเปือย ª
3 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ª
4 บ้านแดงเหล่ายอด ª
5 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ª
6 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง ª
7 บ้านซำโพธิ์ ª
8 บ้านหนองแคนหนองเทา ª
9 บ้านหนองม่วงหนองแวง ª
10 บ้านหางว่าวโนนบัว ª
11 บ้านเสือบอง ª
12 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม ª
13 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ª
14 บ้านหนองแวงโพนเขวา ª
15 บ้านดอนสั้น ª
16 บ้านโพนค้อ ª
17 บ้านเอกสร้างเรือง ª
18 มหาราช 3 ª
19 บ้านโนนอีปังโพนวัว ª
20 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม ª
21 บ้านหนองโพธิ์ ª
22 บ้านหนองสวง ª
23 บ้านดอนกลาง ª
24 บ้านหนองไผ่ ª
25 บ้านก่อโนนหล่อง ª
26 บ้านโพนแดง ª
27 จินดาวิทยาคาร 3 ª
28 บ้านหมากเขียบ ª
29 บ้านก้านเหลือง ª
30 บ้านยางกุดนาคำ ª
31 บ้านยางเครือ ª
32 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ª
33 บ้านคอนกาม ª
34 บ้านค้อเมืองแสน ª
35 บ้านโนนคูณ ª
36 บ้านหอย-โนนดู่ ª
37 บ้านจอมวิทยา ª
38 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ª
39 บ้านยางชุมใหญ่ ª
40 บ้านอีต้อม ª
41 บ้านมะกรูด ª
42 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ª
43 บ้านหนองทามใหญ่ ª
44 บ้านจาน ª
45 บ้านบูรพา ª
46 บ้านพะแนงวิทยา ª
47 บ้านผักบุ้ง ª
48 บ้านดู่ ª
49 บ้านดูนสิม(อสพป.8) ª
50 อนุบาลกันทรารมย์ ª
51 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) ª
52 บ้านทาม ª
53 บ้านโนนผึ้ง ª
54 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) ª
55 บ้านหนองบัวไชยวาน ª
56 บ้านหนองโอง ª
57 บ้านพันลำ ª
58 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ª
59 บ้านเทิน ª
60 บ้านบัวน้อยโนนปอ ª
61 บ้านขาม ª
62 บ้านนาดี ª
63 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ª
64 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ª
65 บ้านหนองเทา ª
66 บ้านโคก ª
67 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง ª
68 บ้านโพธิ์ลังกา ª
69 บ้านกอก ª
70 บ้านเขวา ª
71 บ้านเหม้าหนองเรือ ª
72 บ้านกอกหัวนา ª
73 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ª
74 บ้านสีถาน ª
75 บ้านขามป้อม ª
76 บ้านหนามแท่ง ª
77 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ª
78 บ้านหนองดุมหนองม่วง ª
79 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ ª
80 บ้านทุ่งพาย -
81 บ้านหนองถ่ม ª
82 บ้านหนองหัวช้าง ª
83 บ้านบกขี้ยาง ª
84 บ้านทุ่งมั่ง ª
85 บ้านหนองไฮ ª
86 บ้านอีปาด ª
87 บ้านโนนคูณ ª
88 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว ª
89 บ้านร่องเก้า ª
90 บ้านบกแดงผักขะย่า ª
91 บ้านโปร่ง ª
92 บ้านหัวเหล่า ª
93 บ้านโพนงาม ª
94 บ้านผักขย่าใหญ่ ª
95 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ª
96 บ้านปลาข่อ ª
97 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ª
98 บ้านหนองแวง ª
99 บ้านก้อนเส้า ª
100 บ้านหนองสนม ª
101 บ้านเวาะวิทยาคม ª
102 บ้านหยอด ª
103 บ้านนาม่องนาเมือง ª
104 บ้านเหล่าฝ้าย ª
105 บ้านโนนหนองสิม ª
106 บ้านโนนสว่าง ª
107 บ้านหนองแวง ª
108 บ้านสะพุง ª
109 บ้านสะเต็ง ª
110 บ้านยางน้อยตองปิด ª
111 บ้านกะวัน -
112 บ้านลุมพุกคูวงศ์ ª
113 บ้านบัวระรมย์ ª
114 บ้านหนองนาเวียง ª
115 บ้านหนองบาง ª
116 บ้านรุ่ง ª
117 บ้านโนนงาม ª
118 บ้านทุ่งสว่าง ª
119 บ้านขี้เหล็ก ª
120 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ª
121 บ้านโนนดู่ ª
122 บ้านสว่าง ª
123 บ้านเจ้าทุ่ง ª
124 บ้านลิงไอ ª
125 บ้านหนองกันจอ ª
126 บ้านดงยาง ª
127 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 ª
128 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 ª
129 บ้านหนองบัว ª
130 บ้านสร้างสะแบง ª
131 อนุบาลวังหิน ª
132 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) ª
133 บ้านโนนสายหนองหว้า ª
134 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย ª
135 บ้านโพนยาง ª
136 บ้านเห็นอ้ม ª
137 บ้านทุ่ง ª
138 บ้านสร้างบาก ª
139 บ้านสะมัด ª
140 บ้านหนองคู ª
141 บ้านตีกา ª
142 บ้านตำแยหนองเม็ก ª
143 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ª
144 บ้านกระถุน ª
145 บ้านขนวนจานสามัคคี ª
146 บ้านสร้างหว้า ª
147 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) ª
148 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ª
149 บ้านโคกเพ็ก ª
150 บ้านคูเมือง ª
151 บ้านหนองม่วงหนองแต้ ª
152 บ้านร่องสะอาด ª
153 บ้านป่าไร่ ª
154 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) ª
155 บ้านหนองเตย ª
156 บ้านเสมอใจหนองสลาม ª
154 99%