ประกาศผลสอบ ธุรการ รร.
ที่ โรงเรียน ผลสอบ แนบไฟล์
1 บ้านเวาะ รายชื่อ
2 บ้านเปือย รายชื่อ
3 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) รายชื่อ
4 บ้านแดงเหล่ายอด รายชื่อ
5 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) รายชื่อ
6 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง รายชื่อ
7 บ้านซำโพธิ์ รายชื่อ
8 บ้านหนองแคนหนองเทา รายชื่อ
9 บ้านหนองม่วงหนองแวง รายชื่อ
10 บ้านหางว่าวโนนบัว รายชื่อ
11 บ้านเสือบอง รายชื่อ
12 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม รายชื่อ
13 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) รายชื่อ
14 บ้านหนองแวงโพนเขวา รายชื่อ
15 บ้านดอนสั้น รายชื่อ
16 บ้านโพนค้อ รายชื่อ
17 บ้านเอกสร้างเรือง รายชื่อ
18 มหาราช 3 รายชื่อ
19 บ้านโนนอีปังโพนวัว รายชื่อ
20 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม รายชื่อ
21 บ้านหนองโพธิ์ รายชื่อ
22 บ้านหนองสวง รายชื่อ
23 บ้านดอนกลาง รายชื่อ
24 บ้านหนองไผ่ รายชื่อ
25 บ้านก่อโนนหล่อง รายชื่อ
26 บ้านโพนแดง รายชื่อ
27 จินดาวิทยาคาร 3 รายชื่อ
28 บ้านหมากเขียบ รายชื่อ
29 บ้านก้านเหลือง รายชื่อ
30 บ้านยางกุดนาคำ รายชื่อ
31 บ้านยางเครือ รายชื่อ
32 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) รายชื่อ
33 บ้านคอนกาม รายชื่อ
34 บ้านค้อเมืองแสน รายชื่อ
35 บ้านโนนคูณ รายชื่อ
36 บ้านหอย-โนนดู่ รายชื่อ
37 บ้านจอมวิทยา รายชื่อ
38 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) รายชื่อ
39 บ้านยางชุมใหญ่ รายชื่อ
40 บ้านอีต้อม รายชื่อ
41 บ้านมะกรูด รายชื่อ
42 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) รายชื่อ
43 บ้านหนองทามใหญ่ รายชื่อ
44 บ้านจาน รายชื่อ
45 บ้านบูรพา รายชื่อ
46 บ้านพะแนงวิทยา รายชื่อ
47 บ้านผักบุ้ง รายชื่อ
48 บ้านดู่ รายชื่อ
49 บ้านดูนสิม(อสพป.8) รายชื่อ
50 อนุบาลกันทรารมย์ รายชื่อ
51 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) รายชื่อ
52 บ้านทาม รายชื่อ
53 บ้านโนนผึ้ง รายชื่อ
54 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) รายชื่อ
55 บ้านหนองบัวไชยวาน รายชื่อ
56 บ้านหนองโอง รายชื่อ
57 บ้านพันลำ รายชื่อ
58 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง รายชื่อ
59 บ้านเทิน รายชื่อ
60 บ้านบัวน้อยโนนปอ รายชื่อ
61 บ้านขาม รายชื่อ
62 บ้านนาดี รายชื่อ
63 บ้านโนนสะอาดอีตู้ รายชื่อ
64 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน รายชื่อ
65 บ้านหนองเทา รายชื่อ
66 บ้านโคก รายชื่อ
67 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง รายชื่อ
68 บ้านโพธิ์ลังกา รายชื่อ
69 บ้านกอก รายชื่อ
70 บ้านเขวา รายชื่อ
71 บ้านเหม้าหนองเรือ รายชื่อ
72 บ้านกอกหัวนา รายชื่อ
73 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) รายชื่อ
74 บ้านสีถาน รายชื่อ
75 บ้านขามป้อม รายชื่อ
76 บ้านหนามแท่ง รายชื่อ
77 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) รายชื่อ
78 บ้านหนองดุมหนองม่วง รายชื่อ
79 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ รายชื่อ
80 บ้านทุ่งพาย -
81 บ้านหนองถ่ม รายชื่อ
82 บ้านหนองหัวช้าง รายชื่อ
83 บ้านบกขี้ยาง รายชื่อ
84 บ้านทุ่งมั่ง รายชื่อ
85 บ้านหนองไฮ รายชื่อ
86 บ้านอีปาด รายชื่อ
87 บ้านโนนคูณ รายชื่อ
88 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว รายชื่อ
89 บ้านร่องเก้า รายชื่อ
90 บ้านบกแดงผักขะย่า รายชื่อ
91 บ้านโปร่ง รายชื่อ
92 บ้านหัวเหล่า รายชื่อ
93 บ้านโพนงาม รายชื่อ
94 บ้านผักขย่าใหญ่ รายชื่อ
95 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ รายชื่อ
96 บ้านปลาข่อ รายชื่อ
97 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) รายชื่อ
98 บ้านหนองแวง รายชื่อ
99 บ้านก้อนเส้า รายชื่อ
100 บ้านหนองสนม รายชื่อ
101 บ้านเวาะวิทยาคม รายชื่อ
102 บ้านหยอด รายชื่อ
103 บ้านนาม่องนาเมือง รายชื่อ
104 บ้านเหล่าฝ้าย รายชื่อ
105 บ้านโนนหนองสิม รายชื่อ
106 บ้านโนนสว่าง รายชื่อ
107 บ้านหนองแวง รายชื่อ
108 บ้านสะพุง รายชื่อ
109 บ้านสะเต็ง รายชื่อ
110 บ้านยางน้อยตองปิด รายชื่อ
111 บ้านกะวัน -
112 บ้านลุมพุกคูวงศ์ รายชื่อ
113 บ้านบัวระรมย์ รายชื่อ
114 บ้านหนองนาเวียง รายชื่อ
115 บ้านหนองบาง รายชื่อ
116 บ้านรุ่ง รายชื่อ
117 บ้านโนนงาม รายชื่อ
118 บ้านทุ่งสว่าง รายชื่อ
119 บ้านขี้เหล็ก รายชื่อ
120 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) รายชื่อ
121 บ้านโนนดู่ รายชื่อ
122 บ้านสว่าง รายชื่อ
123 บ้านเจ้าทุ่ง รายชื่อ
124 บ้านลิงไอ รายชื่อ
125 บ้านหนองกันจอ รายชื่อ
126 บ้านดงยาง รายชื่อ
127 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 รายชื่อ
128 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 รายชื่อ
129 บ้านหนองบัว รายชื่อ
130 บ้านสร้างสะแบง รายชื่อ
131 อนุบาลวังหิน รายชื่อ
132 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) รายชื่อ
133 บ้านโนนสายหนองหว้า รายชื่อ
134 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย รายชื่อ
135 บ้านโพนยาง รายชื่อ
136 บ้านเห็นอ้ม รายชื่อ
137 บ้านทุ่ง รายชื่อ
138 บ้านสร้างบาก รายชื่อ
139 บ้านสะมัด รายชื่อ
140 บ้านหนองคู รายชื่อ
141 บ้านตีกา รายชื่อ
142 บ้านตำแยหนองเม็ก รายชื่อ
143 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) รายชื่อ
144 บ้านกระถุน รายชื่อ
145 บ้านขนวนจานสามัคคี รายชื่อ
146 บ้านสร้างหว้า รายชื่อ
147 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) รายชื่อ
148 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) รายชื่อ
149 บ้านโคกเพ็ก รายชื่อ
150 บ้านคูเมือง รายชื่อ
151 บ้านหนองม่วงหนองแต้ รายชื่อ
152 บ้านร่องสะอาด รายชื่อ
153 บ้านป่าไร่ รายชื่อ
154 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) รายชื่อ
155 บ้านหนองเตย รายชื่อ
156 บ้านเสมอใจหนองสลาม รายชื่อ
รวม 154 99%