รายชื่อโรงเรียนเข้าอบรมจัดทำฐานข้อมูล รร.คุณภาพประจำตำบล สพป.ศก.1 วันที่ 22 มิ.ย.2562 [ คู่มือ MaxSite ] | [ คู่มือ SMSS ] |
ที่ ชื่อ
โรงเรียน
ขื่อเว็บไซต์ รร. SMSS
1 บ้านคูซอด
http://koosord.ssk.in.th
web044.ssk.in.th
SMSS
2 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
http://banhongkad.ssk.in.th
web045.ssk.in.th
SMSS
3 บ้านแทงวิทยา
http://bantang.ssk.in.th
web046.ssk.in.th
SMSS
4 ตะดอบวิทยา
http://tadob.ssk.in.th
web047.ssk.in.th
SMSS
5 บ้านโนนแกด
http://nongad.ssk.in.th
web048.ssk.in.th
SMSS
6 บ้านหนองโนวิทยา
http://nongnowit.ssk.in.th
web049.ssk.in.th
SMSS
7 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
http://banpho.ssk.in.th
web050.ssk.in.th
SMSS
8 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
http://phonkha.ssk.in.th
web051.ssk.in.th
SMSS
9 บ้านหนองแวงโพนเขวา
http://nwk.ssk.in.th
web052.ssk.in.th
SMSS
10 บ้านโพนค้อ
http://phonkho.ssk.in.th
web053.ssk.in.th
SMSS
11 อนุบาลวัดพระโต
http://watprato.ssk.in.th
web054.ssk.in.th
SMSS
12 บ้านหญ้าปล้อง
http://yaplong.ssk.in.th
web055.ssk.in.th
SMSS
13 บ้านหนองแก้วสำโรง
http://nksr.ssk.in.th
web056.ssk.in.th
SMSS
14 บ้านหนองครก
http://nongkrok.ssk.in.th
web057.ssk.in.th
SMSS
15 อนุบาลศรีสะเกษ
http://www.anubansisaket.ac.th
web058.ssk.in.th
SMSS
16 บ้านหนองไผ่
http://nongphai.ssk.in.th
web059.ssk.in.th
SMSS
17 จินดาวิทยาคาร ๓
http://jinda3.ssk.in.th/
web060.ssk.in.th
SMSS
18 บ้านก้านเหลือง
http://bkl.ssk.in.th
web061.ssk.in.th
SMSS
19 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
http://kmh.ssk.in.th
web062.ssk.in.th
SMSS
20 บ้านค้อเมืองแสน
http://kms.ssk.in.th
web063.ssk.in.th
SMSS
21 บ้านโนนคูณ
http://nonkoon.ssk.in.th
web064.ssk.in.th
SMSS
22 บ้านบอนวิทยา
http://bonwittaya.ssk.in.th
web065.ssk.in.th
SMSS
23 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
http://aycn.ssk.in.th
web066.ssk.in.th
SMSS
24 บ้านยางชุมใหญ่
http://yangchumyai.ssk.in.th
web067.ssk.in.th
SMSS
25 บ้านลิ้นฟ้า
http://linpha.ssk.in.th
web068.ssk.in.th
SMSS
26 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
http://kamniem.ssk.in.th
web069.ssk.in.th
SMSS
27 บ้านจาน
http://banchan.ssk.in.th
web070.ssk.in.th
SMSS
28 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖
http://bankho226.ssk.in.th
web071.ssk.in.th
SMSS
29 อนุบาลกันทรารมย์
http://akr.ac.th
web072.ssk.in.th
SMSS
30 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
http://bpm.ssk.in.th
web073.ssk.in.th
SMSS
31 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
http://nonsung.ssk.in.th
web074.ssk.in.th
SMSS
32 บ้านเทิน
http://bantern.ssk.in.th
web075.ssk.in.th
SMSS
33 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
http://pp.ssk.in.th
web076.ssk.in.th
SMSS
34 บ้านเมืองน้อยหนองมุข
http://mns.ssk.in.th
web077.ssk.in.th
SMSS
35 บ้านหนองกก
http://nongkok.ssk.in.th
web078.ssk.in.th
SMSS
36 บ้านละทาย
http://latai.ssk.in.th
latai.ssk.in.th
SMSS
37 บ้านกอกหัวนา
http://kokhuana.ssk.in.th
web080.ssk.in.th
SMSS
38 บ้านโพนทรายโนนเรือ
http://phonsay.ssk.in.th
web081.ssk.in.th
SMSS
39 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
http://sowannee.ssk.in.th
web082.ssk.in.th
SMSS
40 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
http://lnr.ssk.in.th
web083.ssk.in.th
SMSS
41 บ้านหนองไฮ
http://nonghai.ssk.in.th
web084.ssk.in.th
SMSS
42 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
http://ank.ssk.in.th
web085.ssk.in.th
SMSS
43 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
http://dsts.ssk.in.th
web086.ssk.in.th
SMSS
44 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
http://pakhaeng.ssk.in.th
web087.ssk.in.th
SMSS
45 บ้านหนองแวง
http://nw.ssk.in.th
web088.ssk.in.th
SMSS
46 บ้านเหล่าฝ้าย
http://loawphai.ssk.in.th
web089.ssk.in.th
SMSS
47 บ้านโนนหนองสิม
http://nonnongsim.ssk.in.th
web090.ssk.in.th
SMSS
48 บ้านคูบ
http://www.bankoob.ac.th/
web091.ssk.in.th
SMSS
49 บ้านลุมพุกคูวงศ์
http://lpk.ssk.in.th
web092.ssk.in.th
SMSS
50 บ้านน้ำเกลี้ยง
http://ngc.ssk.in.th
web093.ssk.in.th
SMSS
51 บ้านสบาย
http://sabai.ssk.in.th
web094.ssk.in.th
SMSS
52 บ้านละเอาะ
http://laor.ssk.in.th
web095.ssk.in.th
SMSS
53 บ้านโนนดู่
http://nondu.ssk.in.th
web096.ssk.in.th
SMSS
54 บ้านสว่าง
http://sawang.ssk.in.th
web097.ssk.in.th
SMSS
55 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
http://banthad.ssk.in.th
web098.ssk.in.th
SMSS
56 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒
http://nk2school.ssk.in.th
web099.ssk.in.th
SMSS
57 บ้านกะเอิน
http://kaern.ssk.in.th
web100.ssk.in.th
SMSS
58 บ้านโพนยาง
http://ponyang.ssk.in.th
web101.ssk.in.th
SMSS
59 บ้านสร้างบาก
http://sangbak.ssk.in.th
web102.ssk.in.th
SMSS
60 ชุมชนหนองสังข์
http://chns.ssk.in.th
web103.ssk.in.th
SMSS
61 บ้านตำแยหนองเม็ก
http://tumyae.ssk.in.th
web104.ssk.in.th
SMSS
62 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
http://posri.ssk.in.th
web105.ssk.in.th
SMSS
63 อนุบาลพยุห์
http://phayu.ssk.in.th
web106.ssk.in.th
SMSS
64 บ้านร่องสะอาด
http://rongsaad.ssk.in.th
web107.ssk.in.th
SMSS
65 บ้านหนองออ
http://nongor.ssk.in.th
web108.ssk.in.th
SMSS
[ กลับรายการเดิม ]