รายชื่อโรงเรียนเข้าอบรมจัดทำฐานข้อมูล รร.คุณภาพประจำตำบล สพป.ศก.1 วันที่ 22 มิ.ย.2562 [ คู่มือ MaxSite ] | [ คู่มือ SMSS ] |
ที่ ชื่อ
โรงเรียน
ขื่อเว็บไซต์ รร. SMSS
1 บ้านคูซอด

web044.ssk.in.th
SMSS
2 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
http://banhongkad.ssk.in.th
web045.ssk.in.th
SMSS
3 บ้านแทงวิทยา

web046.ssk.in.th
SMSS
4 ตะดอบวิทยา

web047.ssk.in.th
SMSS
5 บ้านโนนแกด
http://nongad.ssk.in.th
web048.ssk.in.th
SMSS
6 บ้านหนองโนวิทยา

web049.ssk.in.th
SMSS
7 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

web050.ssk.in.th
SMSS
8 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)

web051.ssk.in.th
SMSS
9 บ้านหนองแวงโพนเขวา

web052.ssk.in.th
SMSS
10 บ้านโพนค้อ

web053.ssk.in.th
SMSS
11 อนุบาลวัดพระโต
http://watprato.ssk.in.th
web054.ssk.in.th
SMSS
12 บ้านหญ้าปล้อง

web055.ssk.in.th
SMSS
13 บ้านหนองแก้วสำโรง

web056.ssk.in.th
SMSS
14 บ้านหนองครก

web057.ssk.in.th
SMSS
15 อนุบาลศรีสะเกษ

web058.ssk.in.th
SMSS
16 บ้านหนองไผ่

web059.ssk.in.th
SMSS
17 จินดาวิทยาคาร ๓
http://jinda3.ssk.in.th/
jinda3.ssk.in.th
SMSS
18 บ้านก้านเหลือง

web061.ssk.in.th
SMSS
19 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
http://kmh.ssk.in.th
kmh.ssk.in.th
SMSS
20 บ้านค้อเมืองแสน
http://kms.ssk.in.th
kms.ssk.in.th
SMSS
21 บ้านโนนคูณ

web064.ssk.in.th
SMSS
22 บ้านบอนวิทยา

web065.ssk.in.th
SMSS
23 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
http://aycn.ssk.in.th
web066.ssk.in.th
SMSS
24 บ้านยางชุมใหญ่

web067.ssk.in.th
SMSS
25 บ้านลิ้นฟ้า

web068.ssk.in.th
SMSS
26 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
http://kamniem.ssk.in.th
kamniem.ssk.in.th
SMSS
27 บ้านจาน
http://banchan.ssk.in.th
web070.ssk.in.th
SMSS
28 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖

web071.ssk.in.th
SMSS
29 อนุบาลกันทรารมย์

web072.ssk.in.th
SMSS
30 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)

web073.ssk.in.th
SMSS
31 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

web074.ssk.in.th
SMSS
32 บ้านเทิน

web075.ssk.in.th
SMSS
33 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

web076.ssk.in.th
SMSS
34 บ้านเมืองน้อยหนองมุข

web077.ssk.in.th
SMSS
35 บ้านหนองกก
http://nongkok.ssk.in.th
nongkok.ssk.in.th
SMSS
36 บ้านละทาย
http://latai.ssk.in.th
latai.ssk.in.th
SMSS
37 บ้านกอกหัวนา

web080.ssk.in.th
SMSS
38 บ้านโพนทรายโนนเรือ
http://phonsay.ssk.in.th
web081.ssk.in.th
SMSS
39 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

web082.ssk.in.th
SMSS
40 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
http://lnr.ssk.in.th
lnr.ssk.in.th
SMSS
41 บ้านหนองไฮ

web084.ssk.in.th
SMSS
42 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
http://ank.ssk.in.th
web085.ssk.in.th
SMSS
43 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
http://dsts.ssk.in.th
web086.ssk.in.th
SMSS
44 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

web087.ssk.in.th
SMSS
45 บ้านหนองแวง
http://nw.ssk.in.th
web088.ssk.in.th
SMSS
46 บ้านเหล่าฝ้าย

web089.ssk.in.th
SMSS
47 บ้านโนนหนองสิม

web090.ssk.in.th
SMSS
48 บ้านคูบ

web091.ssk.in.th
SMSS
49 บ้านลุมพุกคูวงศ์

web092.ssk.in.th
SMSS
50 บ้านน้ำเกลี้ยง

web093.ssk.in.th
SMSS
51 บ้านสบาย

web094.ssk.in.th
SMSS
52 บ้านละเอาะ
http://laor.ssk.in.th
web095.ssk.in.th
SMSS
53 บ้านโนนดู่

web096.ssk.in.th
SMSS
54 บ้านสว่าง

web097.ssk.in.th
SMSS
55 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)

web098.ssk.in.th
SMSS
56 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒
http://nk2school.ssk.in.th
web099.ssk.in.th
SMSS
57 บ้านกะเอิน

web100.ssk.in.th
SMSS
58 บ้านโพนยาง

web101.ssk.in.th
SMSS
59 บ้านสร้างบาก

web102.ssk.in.th
SMSS
60 ชุมชนหนองสังข์
http://chns.ssk.in.th
web103.ssk.in.th
SMSS
61 บ้านตำแยหนองเม็ก

web104.ssk.in.th
SMSS
62 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕)

web109.ssk.in.th
SMSS
63 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

web105.ssk.in.th
SMSS
64 อนุบาลพยุห์

web106.ssk.in.th
SMSS
65 บ้านร่องสะอาด

web107.ssk.in.th
SMSS
66 บ้านหนองออ

web108.ssk.in.th
SMSS
[ กลับรายการเดิม ]