สื่อห้องเรียนภาษาไทย สพป.ศก.1

รายการสื่อห้องเรียนภาษาไทย
เพิ่มสื่อ
ที่ ผลงานห้องเรียนภาษาไทย แก้ไข
1 รร.อนุบาลศรีสะเกษ บทเรียนเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร ชั้น ป.6
ครูปัฐมา อุทุมพันธ์
018
2 โรงเรียนบ้านร่องเก้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คำเป็นคำตาย
ครูนภัสวรรณ ธานี
16466