รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕)
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530834_IT34CZUS
ผจก.school@530834_ManagementZM8ETR