รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530835_ITYITWT6
ผจก.school@530835_Management47D57E