รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.อนุบาลพยุห์
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530838_ITPNXHLT
ผจก.school@530838_ManagementWI0XW5