รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านคูเมือง
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530839_ITGOUTNU
ผจก.school@530839_Management1P499T