รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านร่องสะอาด
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530847_ITFARJB0
ผจก.school@530847_ManagementPEHP7P