รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านป่าไร่
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530848_ITPSUYA3
ผจก.school@530848_Management0RP2GH