รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านหนองค้า
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530836_ITAFY2OR
ผจก.school@530836_ManagementOWOYU0