สรุปรายงานซื้อข้าวโครงการอาหารกลางวัน(ช่วยชาวนา) สพป.ศก.1 [ กลับ ]
ที่ โรงเรียน อำเภอ นร.ทั้งหมด นร.โครงการอาหารกลางวัน ปริมาณใช้ข้าวสารต่อเดือน(กก.) ปริมาณซื้อข้าวสารช่วยชาวนา(กก.) หมายเหตุ
1 บ้านละทาย กันทรารมย์ 156 156 312 0
2 บ้านกอก กันทรารมย์ 87 87 170 0
3 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ 48 48 200 0
4 บ้านเขวา กันทรารมย์ 51 51 100
5 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ 48 48 100 0
6 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ 96 96 160 160
7 บ้านเปือย กันทรารมย์ 104 104 โรงเรียนประกอบอาหารคาวหวานและผลไม้นักเรียนห่อข้าวมากิน
8 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ 238 238 320 200
9 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ 70 70
10 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ 351 351 400 0
11 บ้านทาม กันทรารมย์ 57 57 100 0
12 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ 93 93 186 186
13 บ้านอิปาด กันทรารมย์ 58 58 นักเรียนห่อข้าวมาจากบ้าน
14 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ 90 90 100
15 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ 28 28 นักเรียนห่อข้าวมารับประทานเอง
16 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ 17 17 - - นักเรียนนำข้าวมารับประทานเอง
17 บ้านพันลำ กันทรารมย์ 77 77 250 750
18 บ้านขาม กันทรารมย์ 104 104 360 300
19 บ้านดู่ กันทรารมย์ 30 30 160 - ข้าวสารได้รับบริจาคเป็นอาหารกลางวัน ร่วมประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายผลผลิต ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
20 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ 29 29 90 100
21 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ 74 74 300 300
22 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ 21 21 300 300
23 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ 67 67 นักเรียนห่อข้าวมารับประทานเองโรงเรียนไม่ได้ซื้อข้าวค่ะ
24 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ 43 43
25 บ้านหนองดุมหนองม่วง กันทรารมย์ 98 98 0 0 โรงเรียนจัดทำอาหารคาวและของหวานให้นักเรียนรับประทาน ในการช่วยเหลือชาวนาโดยให้ใช้สนามเป็นลานตากข้าว
26 บ้านหนองกก กันทรารมย์ 39 39 120 120
27 บ้านยาง กันทรารมย์ 35 35 40 400
28 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ 24 24 80 80
29 บ้านกล้วย กันทรารมย์ 236 236 200 0
30 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ 48 48 500 200
31 บ้านโคก กันทรารมย์ 40 40 400 400
32 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 94 94 0 0 นักเรียนห่อข้าวจากบ้านมาทาน
33 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 230 230
34 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 88 88
35 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง 196 196 0 0 สนับสนุนด้านลานตากข้าว
36 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง 176 176 0 0 นักเรียนห่อข้าวเปล่าจากบ้านมาเอง
37 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 80 80
38 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง 64 64 0 0 นักเรียนห่อข้าวเปล่าจากบ้านมาทานเอง โรงเรียนทำเฉพาะกับข้าวให้รับประทาน
39 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง 148 148 60 60
40 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 84 84 0 0 นักเรียนห่อข้าวมาเอง
41 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 80 80 ไม่มีรายการใช้ข้าวสาร
42 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 64 64 0 0 นักเรียนห่อข้าวมาเอง
43 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 65 65 0 0 นักเรียนห่อข้าวมาเอง
44 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง 48 48 0 0 นักเรียนห่อข้าวมาจากบ้าน
45 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 67 67 0 0 นักเรียนห่อข้าวมาจากบ้าน
46 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 203 203 200 200 เป็นการซื้อข้าวสาร.เพิ่มเติม.สำหรับโครงการอาหารกลางวัน.เนื่องจากนักเรียนห่อข้าวมาโรงเรียน..และคณะครูซื้อเพื่อหุงรับประทานเอง..
47 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 28 28 200 50
48 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 139 139 30 200 1 นร ห่อข้าวมาทานที่ รร 2 ครูซื้อข้าวทานอาหารกลางวันร่วมกัน3 รรอนุญาตใช้สนามในการตากข้าว
49 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) พยุห์ 23 23 60 60
50 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 70 70 50 20 เนื่องจากนักเรียนห่อข้าวมา.รับประทานเอง และโรงเรียนก็มีการปลูกข้าวเอง ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดซื้อแค่บางส่วน
51 บ้านหนองออ พยุห์ 77 77 60 40
52 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ 246 246 400 400
53 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 189 189 300 300
54 บ้านหนองเตย พยุห์ 123 95 20
55 บ้านป่าไร่ พยุห์ 94 94 176 176
56 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) พยุห์ 52 52 80 80
57 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 100 100 60 60
58 บ้านกระถุน พยุห์ 33 33 90 - ได้รับการสนับสนุนจากอบต.ตำแย
59 บ้านคูเมือง พยุห์ 45 45 - - เด็กห่อข้าวมาเอง รร.ทำกับข้าวให้
60 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย 242 242 40 40
61 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย 86 86 175 100
62 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย 44 44 100 100
63 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย 22 22 - - ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมีอาชีพเกษตรกรรม นักเรียนห่อข้าวมารับประทานเอง โรงเรียนมีเฉพาะกับข้าวให้
64 บ้านกะเอิน วังหิน 231 183 720 ครู ชาวบ้านบริจาคข้าวเปลือกเพื่อบุตรหลาน
65 บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน 195 195 25 500
66 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน 172 172 200 400
67 บ้านสว่าง วังหิน 153 153 100 150
68 บ้านดงยาง วังหิน 62 62 40 50
69 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 127 127 350 100
70 บ้านหนองกันจอ วังหิน 75 75 20 200
71 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน 138 138 200 0
72 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน 45 45 30 30
73 บ้านสร้างสะแบง วังหิน 149 149 450 100 ผู้ปกครองบริจาคข้าวสารเพื่อช่วยเหลือบุตร
74 บ้านทุ่ง วังหิน 24 24
75 บ้านโพนยาง วังหิน 87 87 ไม่มีการซื้อข้าวช่วยชาวนา
76 บ้านทุ่งน้อย วังหิน 95 95 200 100
77 บ้านเห็นอ้ม วังหิน 49 49 ไม่มีการซื้อข้าวช่วยชาวนา
78 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน 175 175 350 100
79 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง 83 83 0 0 ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ100ทำนา นักเรียนห่อข้าวมารับประทานที่โรงเรียน
80 บ้านคูซอด เมือง 129 129 300 300
81 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง 75 75 0 0 เด็กห่อข้าวมารับประทานที่โรงเรียน
82 บ้านน้ำคำ เมือง 171 171 300 120
83 บ้านหนองคำ เมือง 56 56 180 180
84 อนุบาลวัดพระโต เมือง 714 714 200 200
85 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง 51 51 160 160
86 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมือง 242 242 220 220
87 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมือง 45 45 142 142
88 มหาราช ๓ เมือง 43 43 140 140
89 บ้านหนองโนวิทยา เมือง 149 149 550 550 ซื้อตลาดชุมชนหน้าโรงเรียน
90 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมือง 125 125 200 200
91 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมือง 103 103 150 150
92 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมือง 24 24 75 75
93 บ้านหนองครก เมือง 119 119 100 100
94 บ้านดอนกลาง เมือง 24 24 0 0 นักเรียนห่อข้าวมารับประทานเองโรงเรียนสนับสนุนอาหาร
95 บ้านยางกุดนาคำ เมือง 29 29 0 0 โรงเรียนขนาดเล็กให้นักเรียนห่อเข้ามาโดยโรงเรียนทำอาหารให้
96 บ้านก้านเหลือง เมือง 95 95
97 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมือง 99 99 0 0 ให้นักเรียนห่อข้าวมาเอง โรงเรียนจัดให้เฉพาะอาหาร ของหวานและผลไม้
98 บ้านทุ่ม เมือง 24 24 100 100 งบจากการบริจาคในการซื้อข้าว
99 บ้านเสือบอง เมือง 32 32 0 0
100 ตะดอบวิทยา เมือง 392 392 350 350 -
101 บ้านขมิ้น เมือง 61 61 150 0 ครูก็ทำนาเหมือนกัน
102 บ้านฮ่องแข้ดำ เมือง 19 19 200 วัน
103 บ้านก่อโนนหล่อง เมือง 55 55 0 0 โรงเรียนทำอาหารคาวและอาหารหวานให้นักเรียนรับประทาน การช่วยเหลือชาวนาให้ใช้ลานในโรงเรียนเป็นที่ตากข้าวช่วยชาวนา
104 บ้านหนองแคนหนองเทา เมือง 102 102 0 0 รร.ให้ชาวนาใช้สนามและถนนเป็นลานตากข้าว
105 บ้านหนองกุงสนามชัย โนนคูณ 143 143 500 0
106 บ้านก้อนเส้า โนนคูณ 39 39 25 20
107 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ โนนคูณ 68 68 300 0
108 บ้านหนองหิน โนนคูณ 95 95 500
109 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนคูณ 88 88 500 - ได้รับข้าวสารจากมูลนิธิ กสิกรไทย ประจำทุกภาคเรียน
110 บ้านโนนคูณ โนนคูณ 195 195 - - นักเรียนห่อข้าวมารับประทานเองที่โรงเรียนโดยทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันให้
111 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) โนนคูณ 291 291 300 100
112 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก โนนคูณ 106 106 700 500
113 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว โนนคูณ 81 81 500 300
114 บ้านร่องเก้า โนนคูณ 32 30 2 0 โรงเรียนบ้าน่องเก้าไม่ไดเสนับสนุน ซื้อข้าวสารช่วยชาวนา เพราะโรงเรียนทำนาปลูกข้าวเอง
115 บ้านเท่อเล่อ โนนคูณ 33 33 5 20
116 บ้านปลาข่อ โนนคูณ 76 76 100 100
117 บ้านผักขย่าใหญ่ โนนคูณ 120 120 300 300
118 บ้านเหล่าฝ้าย โนนคูณ 101 101 0 0 ให้ชาวบ้านช้ลานเอนกประสงค์ตากข้าวและบริเวณถนนในรร.นักเรียนห่อข้าวมาทานเอง
รวม 12163 12085 16883 11539  
[ กลับ ]