เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 1
2 บ้านทาม 1
3 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1
4 บ้านเจี่ย 1
5 บ้านพันลำ 1
6 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 1
7 บ้านเทิน 1
8 บ้านบัวน้อยโนนปอ 1
9 บ้านขาม 1
10 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 1
11 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 1
12 บ้านหนองเทา 1
13 บ้านละทาย 1
14 บ้านกอก 1
15 บ้านเขวา 1
16 บ้านเหม้าหนองเรือ 1
17 บ้านยางน้อยสามัคคี 1
18 บ้านกอกหัวนา 1
19 บ้านเปือย 1
20 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1
21 บ้านหนามแท่ง 1
22 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1
23 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1
24 บ้านทุ่งมั่ง 1
25 บ้านหนองไฮ 1
26 บ้านอิปาด 1
รวม 26