สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านหนองกุงสนามชัย 12
2 บ้านก้อนเส้า 8
3 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 17
4 บ้านโคกสะอาด 85
5 บ้านโนนสมบูรณ์ 98
6 บ้านหนองแวง 18
7 บ้านโนนดู่ 5
8 บ้านโนนคูณ 112
9 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 133
10 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 22
11 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 9
12 บ้านร่องเก้า 12
13 บ้านเท่อเล่อ 12
14 บ้านหนองหิน 63
รวม 14