สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านละทาย 8
2 บ้านกอก 4
3 บ้านเหม้าหนองเรือ 8
4 บ้านเขวา 8
5 บ้านยางน้อยสามัคคี 3
6 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 12
7 บ้านเปือย 56
8 บ้านกอกหัวนา 114
9 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 256
10 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 8
11 บ้านหนามแท่ง 9
12 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 23
13 บ้านทาม 10
14 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 30
15 บ้านเจี่ย 19
16 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 3
17 บ้านหนองเทา 28
18 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 50
19 บ้านอิปาด 9
20 บ้านทุ่งมั่ง 2
21 บ้านหนองไฮ 49
22 บ้านเทิน 41
23 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 23
24 บ้านบัวน้อยโนนปอ 1
25 บ้านพันลำ 67
26 บ้านขาม 40
รวม 26