สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 อนุบาลกันทรารมย์ 16
2 บ้านอีต้อม 13
3 บ้านโนนผึ้ง 27
4 บ้านหนองหวาย 17
5 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 116
6 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 17
7 บ้านหนองบัวไชยวาน 70
8 บ้านหนองโอง
9 บ้านหนองดุมหนองม่วง 11
10 บ้านหนองถ่ม 12
11 บ้านหนองหัวช้าง 20
12 บ้านบกขี้ยาง 14
13 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 26
14 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 37
15 บ้านทุ่งพาย 13
16 บ้านกล้วย 28
รวม 15