สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านหญ้าปล้อง 59
2 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 75
3 บ้านคูซอด 69
4 บ้านเปือย 37
5 บ้านเอกสร้างเรือง 43
6 บ้านโนนแย้ 13
7 บ้านหนองไผ่ 19
8 บ้านน้ำคำ 25
9 บ้านเวาะ 10
10 บ้านหนองคำ 9
11 บ้านหนองโนวิทยา 34
รวม 11