สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 อนุบาลวัดพระโต 351
2 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 11
3 บ้านหนองแวงโพนเขวา 34
4 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 8
5 มหาราช ๓ 17
6 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 31
7 บ้านหนองแก้วสำโรง 19
8 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 9
9 บ้านโนนอีปังโพนวัว 14
10 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 13
11 บ้านดอนสั้น 21
รวม 11