สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 อนุบาลศรีสะเกษ 107
2 บ้านหนองครก 11
3 บ้านหนองสาดโนนเจริญ
4 บ้านดอนกลาง 16
5 บ้านหมากเขียบ 90
6 บ้านยางกุดนาคำ 8
7 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 32
8 บ้านบก 13
9 บ้านแทงวิทยา 85
10 บ้านซำโพธิ์ 42
11 บ้านหนองโพธิ์
12 บ้านหนองสวง 36
13 บ้านก้านเหลือง 68
14 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 41
15 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 47
16 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 15
17 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 75
รวม 15