สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านทุ่ม 8
2 บ้านโนนแกด 23
3 บ้านหนองม่วงหนองแวง 11
4 บ้านเสือบอง 3
5 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 8
6 บ้านแดงเหล่ายอด 7
7 ตะดอบวิทยา 305
8 บ้านขมิ้น 10
9 บ้านหางว่าวโนนบัว 11
10 บ้านฮ่องแข้ดำ 1
11 บ้านโพนค้อ 21
12 บ้านจานหนองคู 9
13 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 47
14 จินดาวิทยาคาร ๓ 19
15 บ้านก่อโนนหล่อง 9
16 บ้านโพนแดง 39
17 บ้านหนองแคนหนองเทา 31
18 บ้านแกประชาสามัคคี 5
รวม 18