สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านหนองมะแซว 12
2 บ้านหนองอีกว่าง 7
3 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) 46
4 บ้านมะกรูด 4
5 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 17
6 บ้านหนองทามใหญ่ 7
7 บ้านโพธิ์ลังกา 6
8 บ้านหนองกก 4
9 บ้านยาง 14
10 บ้านหนองกี่ 6
11 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 23
12 บ้านโคก 11
รวม 12