สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านขี้เหล็ก 58
2 บ้านรุ่ง 62
3 บ้านละเอาะ 94
4 บ้านแวด 27
5 บ้านหนองพะแนง 31
6 บ้านยางน้อยตองปิด 31
7 บ้านกะวัน 37
8 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 23
9 บ้านบัวระรมย์ 52
10 บ้านสวนกล้วย 35
11 บ้านสบาย 29
12 บ้านโนนหนองสิม 134
13 บ้านหนองบาง 21
14 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 91
15 บ้านน้ำเกลี้ยง 23
16 บ้านโนนสว่าง 38
17 บ้านหนองแลงระไง 36
18 บ้านหนองแวง 150
19 บ้านสะพุง 25
20 บ้านลุมภู 38
21 บ้านคูบ 219
22 บ้านสะเต็ง 40
23 บ้านหนองนาเวียง 8
24 บ้านทุ่งสว่าง 26
25 บ้านโนนงาม 21
รวม 25