สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 45
2 บ้านหนองสนม 11
3 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 5
4 บ้านปลาข่อ 38
5 บ้านผักขย่าใหญ่ 10
6 บ้านเวาะวิทยาคม 33
7 บ้านหยอด 10
8 บ้านนาม่อง-นาเมือง 1
9 บ้านหนองตลาด 16
10 บ้านเหล่าฝ้าย 45
11 บ้านบกแดงผักขะย่า 35
12 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 126
13 บ้านโปร่ง 27
14 บ้านหัวเหล่า 87
15 บ้านโนนสว่าง 23
16 บ้านโพนงาม 41
รวม 16