สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านจาน 21
2 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 33
3 บ้านอาลัย 78
4 บ้านบูรพา 3
5 บ้านพะแนงวิทยา 44
6 บ้านผักบุ้ง 10
7 บ้านนาดี 10
8 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 4
9 บ้านเกาะ 39
10 บ้านจิกกะลา 33
11 บ้านดู่ 21
12 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 13
13 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 28
14 บ้านหนองบัวท่าช้าง 40
15 บ้านโพนทรายโนนเรือ 20
16 บ้านสีถาน 25
17 บ้านขามป้อม 23
18 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) 66
รวม 18