สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 อนุบาลวังหิน 52
2 บ้านกะเอิน 6
3 บ้านโพนดวน 56
4 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 133
5 บ้านหัววัวหนองนารี 95
6 บ้านโนนสายหนองหว้า 37
7 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 17
8 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 2
9 บ้านสว่าง 40
10 บ้านดงยาง 40
11 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 88
12 บ้านหนองกันจอ 38
13 บ้านเจ้าทุ่ง 66
14 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 28
15 บ้านลิงไอ 50
16 บ้านหนองบัว 39
17 บ้านสร้างสะแบง 2
18 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 88
19 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1
รวม 19