สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 11
2 บ้านโนนดู่ 50
3 บ้านทุ่ง 25
4 บ้านสร้างบาก 14
5 บ้านหนองนาโพธิ์ 36
6 บ้านสะมัด 28
7 บ้านหนองคู 23
8 บ้านโพนยาง 54
9 บ้านทุ่งน้อย 15
10 บ้านหนองทุ่ม 48
11 บ้านเห็นอ้ม 12
12 บ้านตีกา 50
13 ชุมชนหนองสังข์ 42
14 บ้านหนองตาเชียง 15
รวม 14