สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านลิ้นฟ้า 7
2 บ้านดินดำ 17
3 บ้านคอนกาม 99
4 บ้านค้อเมืองแสน 37
5 บ้านโนนคูณ 119
6 บ้านแก้ง 2
7 บ้านยางชุมใหญ่ 6
8 บ้านบอนวิทยา 6
9 บ้านผักขะ 29
10 บ้านยางเครือ 4
11 บ้านหอย-โนนดู่ 17
12 บ้านโนนติ้ว 31
13 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 35
14 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 6
15 บ้านจอมวิทยา 2
16 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 1
รวม 16