ตารางที่ 1.1.4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ที่ โรงเรียน จำนวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ป.1 - ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ(คน)
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์และ
การประเมินผลทักษะภาษา
อังกฤษ ระดับดีขึ้นไป(คน)
ทั้งหมด เข้ารับการประเมิน จำนวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ
1 บ้านหญ้าปล้อง 145 122 66 54.10
2 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 92 67 48 71.64
3 บ้านคูซอด 103 103 53 51.46
4 บ้านเปือย 112 84 42 50.00
5 บ้านเอกสร้างเรือง 73 73 44 60.27
6 บ้านโนนแย้ 84 84 57.0 67.86
7 บ้านหนองไผ่ 67 45 40 88.89
8 บ้านน้ำคำ 157 115 56 48.70
9 บ้านเวาะ 118 89 63 70.79
10 บ้านหนองคำ 75 56 37 66.07
11 อนุบาลวัดพระโต 1193 1193 609 51.05
12 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 46 37 29 78.38
13 บ้านหนองแวงโพนเขวา 189 189 146 77.25
14 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 40 32 16 50.00
15 มหาราช ๓ 29 29 14 48.28
16 อนุบาลศรีสะเกษ 3477 2715 2140 78.82
17 บ้านหนองโนวิทยา 211 207 107 51.69
18 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 91 83 55 66.27
19 บ้านหนองแก้วสำโรง 137 105 72 68.57
20 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 108 93 80 86.02
21 บ้านโนนอีปังโพนวัว 70 70 61 87.14
22 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 10 10 6 60.00
23 บ้านดอนสั้น 48 37 35 94.59
24 บ้านหนองครก 155 134 65 48.51
25 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 30 30 25 83.33
26 บ้านดอนกลาง 32 17 16 94.12
27 บ้านหมากเขียบ 78 78 61 78.21
28 บ้านยางกุดนาคำ 18 18 17 94.44
29 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 179 144 81 56.25
30 บ้านบก 53 35 25 71.43
31 บ้านแทงวิทยา 112 112 71 63.39
32 บ้านซำโพธิ์ 0.00
33 บ้านหนองโพธิ์ 27 17 14 82.35
34 บ้านหนองสวง 55 43 38 88.37
35 บ้านก้านเหลือง 158 158 119 75.32
36 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 0.00
37 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 206 159 65 40.88
38 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 71 71 56 78.87
39 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 76 49 39 79.59
40 บ้านทุ่ม 14 9 5 55.56
41 บ้านโนนแกด 203 165 129 78.18
42 บ้านหนองม่วงหนองแวง 30 16 12 75.00
43 บ้านเสือบอง 33 23 19 82.61
44 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 116 75 66 88.00
45 บ้านแดงเหล่ายอด 83 83 51 61.45
46 ตะดอบวิทยา 374 298 228 76.51
47 บ้านขมิ้น 52 41 23 56.10
48 บ้านหางว่าวโนนบัว 65 47 31 65.96
49 บ้านฮ่องแข้ดำ 7 4 1 25.00
50 บ้านโพนค้อ 156 122 102 83.61
51 บ้านจานหนองคู 136 73 34 46.58
52 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 118 70 40 57.14
53 จินดาวิทยาคาร ๓ 78 58 42 72.41
54 บ้านก่อโนนหล่อง 0.00
55 บ้านโพนแดง 52 43 35 81.40
56 บ้านหนองแคนหนองเทา 105 78 32 41.03
57 บ้านแกประชาสามัคคี 50 38 27 71.05
58 บ้านลิ้นฟ้า 0.00
59 บ้านดินดำ 88 88 47 53.41
60 บ้านคอนกาม 0.00
61 บ้านค้อเมืองแสน 211 169 126 74.56
62 บ้านโนนคูณ 334 172 92 53.49
63 บ้านแก้ง 60 42 37 88.10
64 บ้านยางชุมใหญ่ 59 59 34 57.63
65 บ้านบอนวิทยา 112 112 73 65.18
66 บ้านผักขะ 119 84 35 41.67
67 บ้านยางเครือ 80 80 67 83.75
68 บ้านหอย-โนนดู่ 53 53 23 43.40
69 บ้านโนนติ้ว 0.00
70 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 131 98 65 66.33
71 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 116 599 390 65.11
72 บ้านจอมวิทยา 11 11 11 100.00
73 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 92 92 41 44.57
74 อนุบาลวังหิน 98 60 47 78.33
75 บ้านกะเอิน 183 183 127 69.40
76 บ้านโพนดวน 162 128 62 48.44
77 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 181 150 107 71.33
78 บ้านหัววัวหนองนารี 232 194 137 70.62
79 บ้านโนนสายหนองหว้า 59 42 28 66.67
80 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 64 46 32 69.57
81 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 166 126 98 77.78
82 บ้านสว่าง 153 113 56 49.56
83 บ้านดงยาง 50 36 25 69.44
84 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 126 100 70 70.00
85 บ้านหนองกันจอ 71 44 22 50.00
86 บ้านเจ้าทุ่ง 150 112 65 58.04
87 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 0.00
88 บ้านลิงไอ 67 45 27 60.00
89 บ้านหนองบัว 0.00
90 บ้านสร้างสะแบง 127 95 70 73.68
91 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 0.00
92 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 42 32 12 37.50
93 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 174 103 61 59.22
94 บ้านโนนดู่ 207 203 147 72.41
95 บ้านทุ่ง 43 33 10 30.30
96 บ้านสร้างบาก 99 99 81 81.82
97 บ้านหนองนาโพธิ์ 119 80 61 76.25
98 บ้านสะมัด 28 28 13 46.43
99 บ้านหนองคู 53 41 31 75.61
100 บ้านโพนยาง 157 157 89 56.69
101 บ้านทุ่งน้อย 93 65 35 53.85
102 บ้านหนองทุ่ม 126 97 62 63.92
103 บ้านเห็นอ้ม 119 119 90 75.63
104 บ้านตีกา 70 51 10 19.61
105 ชุมชนหนองสังข์ 160 123 40 32.52
106 บ้านหนองตาเชียง 76 62 31 50.00
107 บ้านโนนเพ็ก 216 153 82 53.59
108 บ้านโคกเพ็ก 0.00
109 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 90 90 72 80.00
110 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 49 31 12 38.71
111 บ้านสร้างหว้า 79 33 13 39.39
112 บ้านเสมอใจ 64 36 15 41.67
113 บ้านหนองค้า 61 38 29 76.32
114 บ้านหนองออ 81 70 58 82.86
115 บ้านเปือยประชาสามัคคี 200 171 138 80.70
116 บ้านร่องสะอาด 185 147 77 52.38
117 บ้านหนองเตย 105 102 43 42.16
118 บ้านกระหวันโนนเจริญ 48 39 18 46.15
119 บ้านสำโรงโคเฒ่า 0.00
120 บ้านป่าไร่ 0.00
121 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 54 41 16 39.02
122 อนุบาลพยุห์ 343 343 269 78.43
123 บ้านหนองรัง 74 56 40 71.43
124 บ้านหนองหว้าทับทัย 98 0.00
125 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 91 76 45 59.21
126 บ้านตำแยหนองเม็ก 274 229 113 49.34
127 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 137 99 82 82.83
128 บ้านกระถุน 0.00
129 บ้านขนวนจานสามัคคี 0.00
130 บ้านอะลางหัวขัว 26 26 13 50.00
131 บ้านหนองกุงสนามชัย 116 116 107 92.24
132 บ้านก้อนเส้า 45 23 13 56.52
133 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 81 46 44 95.65
134 บ้านโคกสะอาด 168 133 100 75.19
135 บ้านโนนสมบูรณ์ 177 127 74 58.27
136 บ้านหนองแวง 234 192 86 44.79
137 บ้านโนนดู่ 67 43 28 65.12
138 บ้านโนนคูณ 197 147 75 51.02
139 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 101 101 84 83.17
140 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 91 69 30 43.48
141 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 68 52 25 48.08
142 บ้านร่องเก้า 28 28 24 85.71
143 บ้านเท่อเล่อ 27 20 4 20.00
144 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 0.00
145 บ้านหนองสนม 19 19 9 47.37
146 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 93 93 72 77.42
147 บ้านปลาข่อ 67 47 39 82.98
148 บ้านผักขย่าใหญ่ 91 91 59 64.84
149 บ้านเวาะวิทยาคม 103 63 42 66.67
150 บ้านหยอด 57 45 23 51.11
151 บ้านนาม่อง-นาเมือง 46 30 15 50.00
152 บ้านหนองตลาด 25 23 16 69.57
153 บ้านเหล่าฝ้าย 122 88 57 64.77
154 บ้านบกแดงผักขะย่า 121 50 32 64.00
155 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 390 196 183 93.37
156 บ้านโปร่ง 42 30 20 66.67
157 บ้านหัวเหล่า 0.00
158 บ้านโนนสว่าง 39 23 15 65.22
159 บ้านโพนงาม 64 46 23 50.00
160 บ้านละทาย 0.00
161 บ้านกอก 56 56 38 67.86
162 บ้านเหม้าหนองเรือ 48 36 33 91.67
163 บ้านเขวา 45 36 36 100.00
164 บ้านยางน้อยสามัคคี 48 42 21 50.00
165 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 100 74 55 74.32
166 บ้านเปือย 76 60 36 60.00
167 บ้านกอกหัวนา 154 153 98 64.05
168 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 313 239 99 41.42
169 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 217 165 100 60.61
170 บ้านหนามแท่ง 94 60 23 38.33
171 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 315 238 114 47.90
172 บ้านทาม 36 36 13 36.11
173 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 78 78 11 14.10
174 บ้านเจี่ย 0.00
175 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 154 121 51 42.15
176 บ้านหนองเทา 63 40 26 65.00
177 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 70 56 30 53.57
178 บ้านอิปาด 0.00
179 บ้านทุ่งมั่ง 82 66 55 83.33
180 บ้านหนองไฮ 86 70 52 74.29
181 บ้านเทิน 84 71 86 121.13
182 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 30 18 7 38.89
183 บ้านบัวน้อยโนนปอ 18 13 5 38.46
184 บ้านพันลำ 78 52 39 75.00
185 บ้านขาม 109 81 67 82.72
186 บ้านจาน 0.00
187 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 298 239 167 69.87
188 บ้านอาลัย 172 151 63 41.72
189 บ้านบูรพา 150 124 57 45.97
190 บ้านพะแนงวิทยา 178 142 75 52.82
191 บ้านผักบุ้ง 232 183 102 55.74
192 บ้านนาดี 54 48 44 91.67
193 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 1 3 1 33.33
194 บ้านเกาะ 125 75 36 48.00
195 บ้านจิกกะลา 50 33 25 75.76
196 บ้านดู่ 31 27 19 70.37
197 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 96 76 57 75.00
198 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 0.00
199 บ้านหนองบัวท่าช้าง 50 43 25 58.14
200 บ้านโพนทรายโนนเรือ 125 92 63 68.48
201 บ้านสีถาน 30 20 12 60.00
202 บ้านขามป้อม 24 24 45.0 187.50
203 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) 157 124 51 41.13
204 อนุบาลกันทรารมย์ 0.00
205 บ้านหนองมะแซว 78 78 58 74.36
206 บ้านหนองอีกว่าง 39 24 12 50.00
207 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) 170 134 82 61.19
208 บ้านอีต้อม 0.00
209 บ้านมะกรูด 24 17 13 76.47
210 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 158 126 67 53.17
211 บ้านหนองทามใหญ่ 33 33 8 24.24
212 บ้านโนนผึ้ง 67 45 27 60.00
213 บ้านหนองหวาย 95 95 44 46.32
214 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 125 99 43 43.43
215 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 40 36 25 69.44
216 บ้านหนองบัวไชยวาน 156 131 97 74.05
217 บ้านหนองโอง 32 32 25 78.13
218 บ้านหนองดุมหนองม่วง 79 79 12 15.19
219 บ้านหนองถ่ม 57 10 5 50.00
220 บ้านหนองหัวช้าง 21 21 18 85.71
221 บ้านบกขี้ยาง 139 54 38.85
222 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 64 64 23 35.94
223 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 169 128 70 54.69
224 บ้านทุ่งพาย 89 67 40 59.70
225 บ้านโพธิ์ลังกา 79 79 46 58.23
226 บ้านหนองกก 131 101 70 69.31
227 บ้านยาง 24 24 23 95.83
228 บ้านหนองกี่ 13 13 9 69.23
229 บ้านกล้วย 184 161 94 58.39
230 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 57 34 21 61.76
231 บ้านโคก 34 20 17 85.00
232 บ้านขี้เหล็ก 47 47 30 63.83
233 บ้านรุ่ง 198 165 90 54.55
234 บ้านละเอาะ 359 313 178 56.87
235 บ้านแวด 92 67 40 59.70
236 บ้านหนองพะแนง 91 74 59 79.73
237 บ้านยางน้อยตองปิด 96 68 50 73.53
238 บ้านกะวัน 55 40 36 90.00
239 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 79 57 48 84.21
240 บ้านบัวระรมย์ 127 91 52 57.14
241 บ้านสวนกล้วย 44 27 15 55.56
242 บ้านสบาย 228 228 185 81.14
243 บ้านโนนหนองสิม 0.00
244 บ้านหนองบาง 69 60 25 41.67
245 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 0.00
246 บ้านน้ำเกลี้ยง 0.00
247 บ้านโนนสว่าง 52 40 31 77.50
248 บ้านหนองแลงระไง 106 106 43 40.57
249 บ้านหนองแวง 201 164 84 51.22
250 บ้านสะพุง 88 65 57 87.69
251 บ้านลุมภู 124 56 33 58.93
252 บ้านคูบ 376 276 212 76.81
253 บ้านสะเต็ง 0.00
254 บ้านหนองนาเวียง 81 54 43 79.63
255 บ้านทุ่งสว่าง 32 28 15 53.57
256 บ้านโนนงาม 77 50 12 24.00
257 บ้านหนองหิน 116 90 54 60.00
258 บ้านคูเมือง 57 35 20 57.14
รวม 28,412 23,349 15,018 64.32
กลับ