สรุปรายงานการติดตั้งและใช้ประโยชน์ Application Echo English
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
[ กลับ ]
ที่ โรงเรียน อำเภอ จำนวนติดตั้ง (คน)
1 บ้านละทาย กันทรารมย์
2 บ้านกอก กันทรารมย์ 7
3 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ 7
4 บ้านเขวา กันทรารมย์ 4
5 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ 6
6 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ 6
7 บ้านเปือย กันทรารมย์ 7
8 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ 15
9 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์
10 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ 3
11 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์
12 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ 21
13 บ้านทาม กันทรารมย์ 5
14 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ 6
15 บ้านเจี่ย กันทรารมย์
16 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ 7
17 บ้านหนองเทา กันทรารมย์
18 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ 9
19 บ้านอิปาด กันทรารมย์
20 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์
21 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ 10
22 บ้านเทิน กันทรารมย์ 13
23 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ 2
24 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ 1
25 บ้านพันลำ กันทรารมย์ 8
26 บ้านขาม กันทรารมย์ 10
27 บ้านจาน กันทรารมย์
28 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ 15
29 บ้านอาลัย กันทรารมย์
30 บ้านบูรพา กันทรารมย์ 14
31 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ 15
32 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ 18
33 บ้านนาดี กันทรารมย์ 4
34 บ้านโนนสะอาดอีตู้ กันทรารมย์ 3
35 บ้านเกาะ กันทรารมย์ 18
36 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์
37 บ้านดู่ กันทรารมย์ 5
38 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ 6
39 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ กันทรารมย์ 15
40 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ 5
41 บ้านโพนทรายโนนเรือ กันทรารมย์ 9
42 บ้านสีถาน กันทรารมย์ 4
43 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ 4
44 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) กันทรารมย์ 14
45 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ 17
46 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ 10
47 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ 4
48 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) กันทรารมย์ 10
49 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ 8
50 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ 3
51 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ 16
52 บ้านหนองทามใหญ่ กันทรารมย์ 3
53 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ 10
54 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ 5
55 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ 17
56 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) กันทรารมย์ 2
57 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ 14
58 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ 3
59 บ้านหนองดุมหนองม่วง กันทรารมย์
60 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ 5
61 บ้านหนองหัวช้าง กันทรารมย์ 12
62 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ 12
63 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กันทรารมย์ 4
64 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กันทรารมย์ 18
65 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ 7
66 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ 3
67 บ้านหนองกก กันทรารมย์ 9
68 บ้านยาง กันทรารมย์ 4
69 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ 5
70 บ้านกล้วย กันทรารมย์ 4
71 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ 4
72 บ้านโคก กันทรารมย์ 5
73 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 9
74 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง
75 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 24
76 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 9
77 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 7
78 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง
79 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง
80 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง
81 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง
82 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 4
83 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง
84 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง 10
85 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 5
86 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง
87 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
88 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง 6
89 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 10
90 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง
91 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 8
92 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 13
93 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง
94 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 6
95 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง
96 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง
97 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง
98 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 12
99 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 4
100 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 10
101 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) พยุห์
102 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 6
103 บ้านเสมอใจ พยุห์ 9
104 บ้านหนองค้า พยุห์ 5
105 บ้านหนองออ พยุห์ 5
106 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ 24
107 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 15
108 บ้านหนองเตย พยุห์ 11
109 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 5
110 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ 5
111 บ้านป่าไร่ พยุห์ 7
112 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) พยุห์ 4
113 อนุบาลพยุห์ พยุห์ 29
114 บ้านหนองรัง พยุห์ 5
115 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 9
116 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 6
117 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 21
118 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ 11
119 บ้านกระถุน พยุห์ 5
120 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ 6
121 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ 2
122 บ้านคูเมือง พยุห์ 5
123 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย 8
124 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย 1
125 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย 3
126 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย 20
127 บ้านโนนคูณ ยางชุมน้อย 23
128 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย 6
129 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย 12
130 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย 15
131 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย 6
132 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย 3
133 บ้านหอย-โนนดู่ ยางชุมน้อย 10
134 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย 5
135 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมน้อย 13
136 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย 34
137 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย 6
138 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย
139 อนุบาลวังหิน วังหิน 8
140 บ้านกะเอิน วังหิน 6
141 บ้านโพนดวน วังหิน 10
142 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วังหิน
143 บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน 20
144 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน 7
145 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน 7
146 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน 10
147 บ้านสว่าง วังหิน 15
148 บ้านดงยาง วังหิน 4
149 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 13
150 บ้านหนองกันจอ วังหิน 8
151 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน 18
152 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน 3
153 บ้านลิงไอ วังหิน
154 บ้านหนองบัว วังหิน
155 บ้านสร้างสะแบง วังหิน
156 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วังหิน 17
157 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วังหิน 3
158 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน 12
159 บ้านโนนดู่ วังหิน 19
160 บ้านทุ่ง วังหิน 4
161 บ้านสร้างบาก วังหิน 13
162 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน 2
163 บ้านสะมัด วังหิน 7
164 บ้านหนองคู วังหิน
165 บ้านโพนยาง วังหิน 18
166 บ้านทุ่งน้อย วังหิน 12
167 บ้านหนองทุ่ม วังหิน 13
168 บ้านเห็นอ้ม วังหิน 7
169 บ้านตีกา วังหิน 8
170 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน 10
171 บ้านหนองตาเชียง วังหิน 4
172 บ้านหญ้าปล้อง เมือง 17
173 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง 8
174 บ้านคูซอด เมือง
175 บ้านเปือย เมือง
176 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง
177 บ้านโนนแย้ เมือง 10
178 บ้านหนองไผ่ เมือง 5
179 บ้านน้ำคำ เมือง 9
180 บ้านเวาะ เมือง
181 บ้านหนองคำ เมือง
182 อนุบาลวัดพระโต เมือง 55
183 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง 2
184 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมือง
185 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมือง 3
186 มหาราช ๓ เมือง 2
187 อนุบาลศรีสะเกษ เมือง 134
188 บ้านหนองโนวิทยา เมือง 15
189 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมือง 8
190 บ้านหนองแก้วสำโรง เมือง 6
191 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมือง 6
192 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมือง 6
193 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมือง
194 บ้านดอนสั้น เมือง 4
195 บ้านหนองครก เมือง 3
196 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมือง 4
197 บ้านดอนกลาง เมือง 7
198 บ้านหมากเขียบ เมือง
199 บ้านยางกุดนาคำ เมือง 2
200 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) เมือง 7
201 บ้านบก เมือง 5
202 บ้านแทงวิทยา เมือง 7
203 บ้านซำโพธิ์ เมือง 8
204 บ้านหนองโพธิ์ เมือง 3
205 บ้านหนองสวง เมือง 4
206 บ้านก้านเหลือง เมือง 2
207 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ เมือง
208 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) เมือง 7
209 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมือง 7
210 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมือง 5
211 บ้านทุ่ม เมือง 4
212 บ้านโนนแกด เมือง 13
213 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง 5
214 บ้านเสือบอง เมือง 4
215 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมือง
216 บ้านแดงเหล่ายอด เมือง 5
217 ตะดอบวิทยา เมือง 20
218 บ้านขมิ้น เมือง 6
219 บ้านหางว่าวโนนบัว เมือง 5
220 บ้านฮ่องแข้ดำ เมือง 2
221 บ้านโพนค้อ เมือง 11
222 บ้านจานหนองคู เมือง
223 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมือง
224 จินดาวิทยาคาร ๓ เมือง 8
225 บ้านก่อโนนหล่อง เมือง 5
226 บ้านโพนแดง เมือง 5
227 บ้านหนองแคนหนองเทา เมือง 4
228 บ้านแกประชาสามัคคี เมือง 6
229 บ้านหนองกุงสนามชัย โนนคูณ 10
230 บ้านก้อนเส้า โนนคูณ 6
231 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ โนนคูณ 9
232 บ้านโคกสะอาด โนนคูณ 12
233 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนคูณ 14
234 บ้านหนองแวง โนนคูณ 17
235 บ้านโนนดู่ โนนคูณ 6
236 บ้านโนนคูณ โนนคูณ 10
237 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) โนนคูณ 20
238 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก โนนคูณ 8
239 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว โนนคูณ 5
240 บ้านร่องเก้า โนนคูณ 5
241 บ้านเท่อเล่อ โนนคูณ 3
242 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ 18
243 บ้านหนองสนม โนนคูณ 5
244 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ โนนคูณ
245 บ้านปลาข่อ โนนคูณ 4
246 บ้านผักขย่าใหญ่ โนนคูณ 9
247 บ้านเวาะวิทยาคม โนนคูณ
248 บ้านหยอด โนนคูณ 5
249 บ้านนาม่อง-นาเมือง โนนคูณ 6
250 บ้านหนองตลาด โนนคูณ 5
251 บ้านเหล่าฝ้าย โนนคูณ 13
252 บ้านบกแดงผักขะย่า โนนคูณ
253 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โนนคูณ
254 บ้านโปร่ง โนนคูณ 6
255 บ้านหัวเหล่า โนนคูณ 12
256 บ้านโนนสว่าง โนนคูณ 6
257 บ้านโพนงาม โนนคูณ 2
258 บ้านหนองหิน โนนคูณ 6
รร.รายงานแล้ว รวม 213 รร. (83%) 1971 คน
[ กลับ ]