รายงานสาธารณูปโภค รร. 9 เดือน
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านละทาย
2 บ้านกอก
3 บ้านเหม้าหนองเรือ
4 บ้านเขวา
5 บ้านยางน้อยสามัคคี
6 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
7 บ้านเปือย
8 บ้านกอกหัวนา
9 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
10 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
11 บ้านหนามแท่ง
12 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
13 บ้านทาม
14 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์)
15 บ้านเจี่ย
16 บ้านเมืองน้อยหนองมุข
17 บ้านหนองเทา
18 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
19 บ้านอิปาด
20 บ้านทุ่งมั่ง
21 บ้านหนองไฮ
22 บ้านเทิน
23 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
24 บ้านบัวน้อยโนนปอ
25 บ้านพันลำ
26 บ้านขาม
รวม 23