รายงานสาธารณูปโภค รร. 9 เดือน
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านหญ้าปล้อง
2 บ้านหอยสะเดาพัฒนา
3 บ้านคูซอด
4 บ้านเปือย
5 บ้านเอกสร้างเรือง
6 บ้านโนนแย้
7 บ้านหนองไผ่
8 บ้านน้ำคำ
9 บ้านเวาะ
10 บ้านหนองคำ
11 บ้านหนองโนวิทยา
รวม 11