รายงานสาธารณูปโภค รร. 9 เดือน
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 อนุบาลวัดพระโต
2 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
3 บ้านหนองแวงโพนเขวา
4 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
5 มหาราช ๓
6 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
7 บ้านหนองแก้วสำโรง
8 บ้านหนองเข็งเหล่าแค
9 บ้านโนนอีปังโพนวัว
10 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
11 บ้านดอนสั้น
รวม 10