รายงานสาธารณูปโภค รร. 9 เดือน
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 อนุบาลศรีสะเกษ
2 บ้านหนองครก
3 บ้านหนองสาดโนนเจริญ
4 บ้านดอนกลาง
5 บ้านหมากเขียบ
6 บ้านยางกุดนาคำ
7 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
8 บ้านบก
9 บ้านแทงวิทยา
10 บ้านซำโพธิ์
11 บ้านหนองโพธิ์
12 บ้านหนองสวง
13 บ้านก้านเหลือง
14 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑
15 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
16 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
17 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
รวม 13