รายงานสาธารณูปโภค รร. 9 เดือน
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านหนองมะแซว
2 บ้านหนองอีกว่าง
3 บ้านดูนสิม(อสพป.๘)
4 บ้านมะกรูด
5 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
6 บ้านหนองทามใหญ่
7 บ้านโพธิ์ลังกา
8 บ้านหนองกก
9 บ้านยาง
10 บ้านหนองกี่
11 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
12 บ้านโคก
รวม 11