รายงานสาธารณูปโภค รร. 9 เดือน
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
2 บ้านหนองสนม
3 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
4 บ้านปลาข่อ
5 บ้านผักขย่าใหญ่
6 บ้านเวาะวิทยาคม
7 บ้านหยอด
8 บ้านนาม่อง-นาเมือง
9 บ้านหนองตลาด
10 บ้านเหล่าฝ้าย
11 บ้านบกแดงผักขะย่า
12 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
13 บ้านโปร่ง
14 บ้านหัวเหล่า
15 บ้านโนนสว่าง
16 บ้านโพนงาม
รวม 16