รายงานสาธารณูปโภค รร. 9 เดือน
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
2 บ้านโนนดู่
3 บ้านทุ่ง
4 บ้านสร้างบาก
5 บ้านหนองนาโพธิ์
6 บ้านสะมัด
7 บ้านหนองคู
8 บ้านโพนยาง
9 บ้านทุ่งน้อย
10 บ้านหนองทุ่ม
11 บ้านเห็นอ้ม
12 บ้านตีกา
13 ชุมชนหนองสังข์
14 บ้านหนองตาเชียง
รวม 14