รายงานสาธารณูปโภค รร. 9 เดือน
ที่ โรงเรียน รายงาน
1 บ้านลิ้นฟ้า
2 บ้านดินดำ
3 บ้านคอนกาม
4 บ้านค้อเมืองแสน
5 บ้านโนนคูณ
6 บ้านแก้ง
7 บ้านยางชุมใหญ่
8 บ้านบอนวิทยา
9 บ้านผักขะ
10 บ้านยางเครือ
11 บ้านหอย-โนนดู่
12 บ้านโนนติ้ว
13 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
14 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
15 บ้านจอมวิทยา
16 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
รวม 13